بنیاد خیریه یاران مهر اوجان بستان آباد عنوان سمن: بنیاد خیریه یاران مهر اوجان مشخصات مجموعه: امور اجتماعی ردیف: 99 موضوع فعالیت:امور اجتماعی محدوده فعالیت: شهرستان بستان آباد نام مرجع صدور پروانه : وزارت کشور-فرمانداری بستان آباد سال تاسیس سمن:1387/12/24 شماره ثبت: 35 شماره پروانه تاسیس:1127/1/0173 شماره حساب جام نزد بانک ملت شعبه بستان آباد 15502964/75 تلفاکس : 0212 4333 041 آدرس :آذربایجان شرقی، بستان آباد، میدان مولوی، خیابان طالقانی شرقی، کوچه شهید محمدی، بالاتر از دفتر امام جمعه http://www.yaraneojan.ir 2018-10-23T14:01:50+01:00 text/html 2017-09-16T19:00:56+01:00 www.yaraneojan.ir روابط عمومی بنیاد تعریف و اهداف بنیاد خیریه یاران مهر اوجان http://www.yaraneojan.ir/post/13 <font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 12pt; font-weight: bold;" lang="en-US"><span style="">تعریف بنیاد خیریه یاران مهر اوجان شهرستان بستان آباد</span></span></font><span dir="rtl" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Kourosh&quot;; language:ar-SA; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:14.0pt" lang="ar-SA"></span><br><span dir="rtl" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Kourosh&quot;; language:ar-SA; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:14.0pt" lang="ar-SA"></span><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 12pt; font-weight: bold;" lang="en-US"><span style=""></span></span></font><p style="text-align:right; margin-bottom: 14.0pt; text-align:right"><span dir="rtl" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Kourosh&quot;; language:ar-SA; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:14.0pt" lang="ar-SA"><br><!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} b\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--></span></p><p style="text-align:right; margin-bottom: 14.0pt; text-align:right"><span dir="rtl" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Kourosh&quot;; language:ar-SA; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:14.0pt" lang="ar-SA"></span></p><p class="MsoNormal" style="mso-pagination:none;text-align:center;margin-bottom: 14.0pt;text-align:center"></p><br><span dir="rtl" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Kourosh&quot;; language:ar-SA; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:14.0pt" lang="ar-SA"><p class="MsoNormal" style="mso-pagination:none;text-align:center;margin-bottom: 14.0pt;text-align:center"><span dir="rtl" style="font-size:17.0pt; line-height:119%;font-family:&quot;B Kourosh&quot;;mso-default-font-family:&quot;A Duel-Fat&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;A Duel-Fat&quot;;mso-latin-font-family:&quot;A Duel-Fat&quot;; mso-greek-font-family:&quot;A Duel-Fat&quot;;mso-armenian-font-family:&quot;A Duel-Fat&quot;; mso-hebrew-font-family:&quot;A Duel-Fat&quot;;mso-arabic-font-family:&quot;B Kourosh&quot;; mso-currency-font-family:&quot;A Duel-Fat&quot;;mso-latinext-font-family:&quot;A Duel-Fat&quot;; language:ar-SA;mso-bidi-language:ar-SA;mso-ligatures:none;direction:rtl; unicode-bidi:embed;mso-font-cs-format:-1;font-size:17.0pt" lang="ar-SA"></span><span style="font-size:17.0pt;line-height:119%;font-family:&quot;A Duel-Fat&quot;; mso-default-font-family:&quot;A Duel-Fat&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;A Duel-Fat&quot;; mso-latin-font-family:&quot;A Duel-Fat&quot;;mso-greek-font-family:&quot;A Duel-Fat&quot;; mso-armenian-font-family:&quot;A Duel-Fat&quot;;mso-hebrew-font-family:&quot;A Duel-Fat&quot;; mso-arabic-font-family:&quot;B Kourosh&quot;;mso-currency-font-family:&quot;A Duel-Fat&quot;; mso-latinext-font-family:&quot;A Duel-Fat&quot;;language:en-US;mso-ansi-language:en-US; mso-ligatures:none" lang="en-US"></span></p></span><span dir="rtl" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Kourosh&quot;; language:ar-SA; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:14.0pt" lang="ar-SA"><!--[if pub]><xml> <b:Publication type="OplPub" oty="68" oh="256"> <b:OhPrintBlock priv="30E">281</b:OhPrintBlock> <b:DptlPageDimensions type="OplPt" priv="1211"> <b:Xl priv="104">7772400</b:Xl> <b:Yl priv="204">10058400</b:Yl> </b:DptlPageDimensions> <b:OhGallery priv="180E">259</b:OhGallery> <b:OhFancyBorders priv="190E">261</b:OhFancyBorders> <b:OhCaptions priv="1A0E">257</b:OhCaptions> <b:OhQuillDoc priv="200E">276</b:OhQuillDoc> <b:OhMailMergeData priv="210E">262</b:OhMailMergeData> <b:OhColorScheme priv="220E">279</b:OhColorScheme> <b:DwNextUniqueOid priv="2304">1</b:DwNextUniqueOid> <b:IdentGUID priv="2A07">0``````````````````````</b:IdentGUID> <b:DpgSpecial priv="2C03">5</b:DpgSpecial> <b:CTimesEdited priv="3C04">1</b:CTimesEdited> <b:NuDefaultUnitsEx priv="4104">0</b:NuDefaultUnitsEx> <b:OhImpositionEngine priv="440E">285</b:OhImpositionEngine> </b:Publication> <b:PrinterInfo type="OplPrb" oty="75" oh="281"> <b:OhColorSepBlock priv="30E">282</b:OhColorSepBlock> <b:OpmOutsidePrintMode priv="B04">1</b:OpmOutsidePrintMode> <b:FInitComplete priv="1400">False</b:FInitComplete> <b:DpiX priv="2203">0</b:DpiX> <b:DpiY priv="2303">0</b:DpiY> <b:DxlOverlap priv="2404">0</b:DxlOverlap> <b:DylOverlap priv="2504">0</b:DylOverlap> </b:PrinterInfo> <b:ColorSeperationInfo type="OplCsb" oty="79" oh="282"> <b:Plates type="OplCsp" priv="214"> <b:OplCsp type="OplCsp" priv="11"> <b:EcpPlate type="OplEcp" priv="213"> <b:Color priv="104">-1</b:Color> </b:EcpPlate> </b:OplCsp> </b:Plates> <b:DzlOverprintMost priv="304">304800</b:DzlOverprintMost> <b:CprOverprintMin priv="404">243</b:CprOverprintMin> <b:FKeepawayTrap priv="700">True</b:FKeepawayTrap> <b:CprTrapMin1 priv="904">128</b:CprTrapMin1> <b:CprTrapMin2 priv="A04">77</b:CprTrapMin2> <b:CprKeepawayMin priv="B04">255</b:CprKeepawayMin> <b:DzlTrap priv="C04">3175</b:DzlTrap> <b:DzlIndTrap priv="D04">3175</b:DzlIndTrap> <b:PctCenterline priv="E04">70</b:PctCenterline> <b:FMarksRegistration priv="F00">True</b:FMarksRegistration> <b:FMarksJob priv="1000">True</b:FMarksJob> <b:FMarksDensity priv="1100">True</b:FMarksDensity> <b:FMarksColor priv="1200">True</b:FMarksColor> <b:FLineScreenDefault priv="1300">True</b:FLineScreenDefault> </b:ColorSeperationInfo> <b:TextDocProperties type="OplDocq" oty="91" oh="276"> <b:OhPlcqsb priv="20E">278</b:OhPlcqsb> <b:EcpSplitMenu type="OplEcp" priv="A13"> <b:Color>134217728</b:Color> </b:EcpSplitMenu> </b:TextDocProperties> <b:StoryBlock type="OplPlcQsb" oty="101" oh="278"> <b:IqsbMax priv="104">1</b:IqsbMax> <b:Rgqsb type="OplQsb" priv="214"> <b:OplQsb type="OplQsb" priv="11"> <b:Qsid priv="104">1</b:Qsid> <b:TomfCopyfitBase priv="80B">-9999996.000000</b:TomfCopyfitBase> <b:TomfCopyfitBase2 priv="90B">-9999996.000000</b:TomfCopyfitBase2> </b:OplQsb> </b:Rgqsb> </b:StoryBlock> <b:ColorScheme type="OplSccm" oty="92" oh="279"> <b:Cecp priv="104">8</b:Cecp> <b:Rgecp type="OplEcp" priv="214"> <b:OplEcp priv="F">Empty</b:OplEcp> <b:OplEcp type="OplEcp" priv="111"> <b:Color>8210719</b:Color> </b:OplEcp> <b:OplEcp type="OplEcp" priv="211"> <b:Color>5066944</b:Color> </b:OplEcp> <b:OplEcp type="OplEcp" priv="311"> <b:Color>12419407</b:Color> </b:OplEcp> <b:OplEcp type="OplEcp" priv="411"> <b:Color>14806254</b:Color> </b:OplEcp> <b:OplEcp type="OplEcp" priv="511"> <b:Color>16711680</b:Color> </b:OplEcp> <b:OplEcp type="OplEcp" priv="611"> <b:Color>8388736</b:Color> </b:OplEcp> <b:OplEcp type="OplEcp" priv="711"> <b:Color>16777215</b:Color> </b:OplEcp> </b:Rgecp> <b:IScheme priv="304">75</b:IScheme> <b:SzSchemeName priv="618">Office</b:SzSchemeName> </b:ColorScheme> <![if pub11]> <![endif]> </xml><![endif]--><!--[if pub]><xml> <b:Page type="OplPd" oty="67" oh="265"> <b:PtlvOrigin type="OplPt" priv="511"> <b:Xl>22860000</b:Xl> <b:Yl>22860000</b:Yl> </b:PtlvOrigin> <b:Oid priv="605">(`@`````````</b:Oid> <b:OhoplWebPageProps priv="90E">266</b:OhoplWebPageProps> <b:OhpdMaster priv="D0D">263</b:OhpdMaster> <b:PgtType priv="1004">5</b:PgtType> <b:PtlvOriginEx type="OplPt" priv="1111"> <b:Xl>110185200</b:Xl> <b:Yl>110185200</b:Yl> </b:PtlvOriginEx> </b:Page> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="3075" fill="f" fillcolor="white [7]" strokecolor="black [0]"> <v:fill color="white [7]" color2="white [7]" on="f"/> <v:stroke color="black [0]" color2="white [7]"> <o:left v:ext="view" color="black [0]" color2="white [7]"/> <o:top v:ext="view" color="black [0]" color2="white [7]"/> <o:right v:ext="view" color="black [0]" color2="white [7]"/> <o:bottom v:ext="view" color="black [0]" color2="white [7]"/> <o:column v:ext="view" color="black [0]" color2="white [7]"/> </v:stroke> <v:shadow color="#eeece1 [4]"/> <v:textbox inset="2.88pt,2.88pt,2.88pt,2.88pt"/> <o:colormenu v:ext="edit" fillcolor="#1f497d [1]" strokecolor="black [0]" shadowcolor="#eeece1 [4]"/> </o:shapedefaults><o:shapelayout v:ext="edit"> <o:idmap v:ext="edit" data="1"/> </o:shapelayout></xml><![endif]--> بنیاد خیریه یاران مهر اوجان یک سازمان غیر دولتی وغیر انتفاعی است بامجوز رسمیاز وزارت کشور -&nbsp; فرمانداری<br><br>شماره ثبت 35 به طور رسمی از اوایل سال 87 با هدف حمایت از دانش آموزان و دانشجویان بی بضاعت با ارایه امکانات مالی ،فکری و مشاوره ای، سعی در برطرف نمودن مشکلات دانش آموزان وخانواده های آن ها وهموار نمودن&nbsp; راه پیشرفت تحصیلی وشغلی ایشان دارد.<br><br>وبا حمایت های مردمی در این مدت کوتاه به&nbsp; دستاورد های ارزشمندی نایل شده است.درکل 25 خانواده بدسرپرست،95خانواده بی سرپرست، 12خانواده زندانیان، بیش از520خانوار تحت پوشش ، که از این تعداد پرونده&nbsp; 300 خانوار به علت خودکفایی بایگانی شده است و در حال حاضر 220خانوار&nbsp; از مساعدت این خیریه برخوردار می باشندو 540 دانش آموز و 32 دانشجوی مستعد بی بضاعت&nbsp; از بدو تاسیس تاکنون بسته کمکی&nbsp; و عیدانه دریافت نموده اند.هم چنین 122 مورد هزینه سرویس مدارس دریافت نموده اند وازبدو تاسیس این بنیاد به تعداد248مورد جهیزیه و 135 سیسمونی به نو عروسان اهداء گردیده است.<br><br>ارزش کلی خدمات از بدو تاسیس&nbsp; 8،435،450،000 ریال<br><br></span><span dir="rtl" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Kourosh&quot;; language:ar-SA; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:14.0pt" lang="ar-SA"></span><span dir="rtl" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Kourosh&quot;; language:ar-SA; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:14.0pt" lang="ar-SA"><p class="MsoNormal" style="mso-pagination:none;text-align:right;margin-bottom: 14.0pt;text-align:right"><span style="font-size:13.0pt;line-height: 119%;font-family:&quot;A Duel-Fat&quot;;mso-default-font-family:&quot;A Duel-Fat&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;A Duel-Fat&quot;;mso-latin-font-family:&quot;A Duel-Fat&quot;; mso-greek-font-family:&quot;A Duel-Fat&quot;;mso-armenian-font-family:&quot;A Duel-Fat&quot;; mso-hebrew-font-family:&quot;A Duel-Fat&quot;;mso-arabic-font-family:&quot;B Kourosh&quot;; mso-currency-font-family:&quot;A Duel-Fat&quot;;mso-latinext-font-family:&quot;A Duel-Fat&quot;; language:en-US;mso-ansi-language:en-US;mso-ligatures:none" lang="en-US">&nbsp;</span><font size="4"><span dir="rtl" style="font-size:18.0pt;line-height:119%;font-family:IranNastaliq; mso-default-font-family:IranNastaliq;mso-ascii-font-family:IranNastaliq; mso-latin-font-family:IranNastaliq;mso-greek-font-family:IranNastaliq; mso-cyrillic-font-family:IranNastaliq;mso-armenian-font-family:&quot;A Duel-Fat&quot;; mso-hebrew-font-family:IranNastaliq;mso-arabic-font-family:IranNastaliq; mso-thai-font-family:IranNastaliq;mso-currency-font-family:&quot;A Duel-Fat&quot;; mso-latinext-font-family:IranNastaliq;language:ar-SA;mso-ansi-language:en-US; mso-bidi-language:ar-SA;mso-ligatures:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed; mso-font-cs-format:-1;font-size:18.0pt" lang="ar-SA">هیئت مدیره بنیاد مراتب امتنان خود رااز شما مقام محترم و خیراندیش درجهت برطرف نمودن بخشی ازنیازهای ضروری این خانواده ها اعلام میدارد.</span></font><span style="font-size:13.0pt;line-height:119%;font-family:Algerian; mso-default-font-family:Algerian;mso-ascii-font-family:Algerian;mso-latin-font-family: Algerian;mso-greek-font-family:&quot;A Duel-Fat&quot;;mso-armenian-font-family:&quot;A Duel-Fat&quot;; mso-hebrew-font-family:&quot;A Duel-Fat&quot;;mso-arabic-font-family:&quot;A Afsaneh&quot;; mso-currency-font-family:&quot;A Duel-Fat&quot;;mso-latinext-font-family:&quot;A Duel-Fat&quot;; color:#913C3A;mso-color-ext:134217730;mso-color-extmod:281018868;text-shadow: auto;language:en-US;mso-ansi-language:en-US;mso-ligatures:none" lang="en-US"></span></p></span><span dir="rtl" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Kourosh&quot;; language:ar-SA; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:14.0pt" lang="ar-SA"> <p class="MsoNormal" style="mso-pagination:none"><span style="font-family: Tahoma;language:fa;mso-ligatures:none" lang="fa">&nbsp;</span></p> </span><p></p><p><span style="background-color: #ffffff; color: #ff00ff; font-size: medium; "><strong><br></strong></span></p><p style=""><br><span style="font-family: Calibri; language:fa" lang="fa"></span></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p>&nbsp;</p><strong><font size="2"><font face="Mihan-Nassim">اهداف بنیاد خیریه یاران مهر اوجان شهرستان بستان آباد :<br><br><br></font></font></strong><div align="center"><strong><font size="2"><font face="Mihan-Nassim">&nbsp;<img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/574/1719972/Other/Goals.jpg" alt="اهداف بنیاد خیریه یاران مهر اوجان شهرستان بستان آباد" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></font></font></strong><br><strong></strong></div><strong><font size="2"><font face="Mihan-Nassim"><br></font></font></strong> text/html 2017-09-14T00:37:41+01:00 www.yaraneojan.ir روابط عمومی بنیاد ویدیو های بنیاد خیریه یاران مهر اوجان http://www.yaraneojan.ir/post/36 <div align="center"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="468" height="60"><param name="movie" value="http://b.flashbanneronline.com/2016/02/drbabx50a31454421618.swf"><param name="quality" value="high"><param name="menu" value="true"><param name="scale" value="exactfit"><embed src="http://b.flashbanneronline.com/2016/02/drbabx50a31454421618.swf" quality="high" pluginspage="http://get.adobe.com/flashplayer" type="application/x-shockwave-flash" menu="true" scale="exactfit" width="468" height="60"></object></div><!--// http://www.flashbanneronline.com - Flash Banner Creator Generator FREE //--><a href="http://www.flashbanneronline.com" style="display:none;">Generate your flash banner free online</a><div class="vone__title-visits"> <div class="vone__title-visits"><br><br> <div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="2">حضور هیأت مدیره وهیأت امنا و یاوران مهر بنیاد خیریه یاران مهر اوجان<br>بهمراه جمعی از مردم شریف بستان آباد.</font></font><br><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="2">در گئجه لر برنامه سی ،شبکه استانی سهند استان آذربایجان شرقی<br><br><br><br>[http://www.aparat.com/v/Scg4R]</font></font><br><div align="center"><div align="center"><h1 class="vone__title" align="center"><a href="http://as11.asset.aparat.com/aparat-video/a_fc37e0f06f6j87l0g32ij78i91e68717898jj9266370-275t__4592b.mp4" target="_blank" title="مردم بستان آباددرگئجه لر برنامه سی شبکه سهند آذربایجان1"><img src="http://u1.img7.ir/h4rJG.png" alt="دانلود ویدیو" width="175" vspace="0" hspace="0" height="33" border="0" align="bottom"></a></h1><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>[http://www.aparat.com/v/FMTBI]</p><h1 class="vone__title" align="center"><a href="http://hw13.asset.aparat.com/aparat-video/a_b5cpdo9f03qqp7p1no855r700nqq576r52qos5823810-831c__d1253.mp4" target="_blank" title="مردم بستان آباددرگئجه لر برنامه سی شبکه سهند آذربایجان2"><img src="http://u1.img7.ir/h4rJG.png" alt="دانلود ویدیو" width="175" vspace="0" hspace="0" height="33" border="0" align="bottom"></a></h1><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>[http://www.aparat.com/v/CTnqM]</p><h1 class="vone__title" align="center"><a href="http://hn6.asset.aparat.com/aparat-video/a_b4c85e3g3ih717m7n70281h3hh39414hi3ji05825675-831t__412cd.mp4" target="_blank" title="مردم بستان آباددرگئجه لر برنامه سی شبکه سهند آذربایجان3"><img src="http://u1.img7.ir/h4rJG.png" alt="دانلود ویدیو" width="175" vspace="0" hspace="0" height="33" border="0" align="bottom"></a></h1><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>[http://www.aparat.com/v/cm15T]</p><h1 class="vone__title" align="center"><a href="http://hn14.asset.aparat.com/aparat-video/a_b8o042rrpjnkplq9n2q3n847on0nn8oq455963613937-619c__d91ba.mp4" target="_blank" title="مردم بستان آباددرگئجه لر برنامه سی شبکه سهند آذربایجان4"><img src="http://u1.img7.ir/h4rJG.png" alt="دانلود ویدیو" width="175" vspace="0" hspace="0" height="33" border="0" align="bottom"></a></h1><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>[http://www.aparat.com/v/DcY3y]</p><h1 class="vone__title" align="center"><a href="http://hw4.asset.aparat.com/aparat-video/a_k8jkfom7ijj8n92n74p828j83l1o9417o28339271642-275y__95df8.mp4" target="_blank" title="مردم بستان آباددرگئجه لر برنامه سی شبکه سهند آذربایجان5"><img src="http://u1.img7.ir/h4rJG.png" alt="دانلود ویدیو" width="175" vspace="0" hspace="0" height="33" border="0" align="bottom"></a></h1><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>[http://www.aparat.com/v/J0xEP]</p><h1 class="vone__title" align="center"><a href="http://as6.asset.aparat.com/aparat-video/a_17d9p9g2q7jo1lmm3191p5486538019n4m9433615348-619a__b9c63.mp4" target="_blank" title="مردم بستان آباددرگئجه لر برنامه سی شبکه سهند آذربایجان6"><img src="http://u1.img7.ir/h4rJG.png" alt="دانلود ویدیو" width="175" vspace="0" hspace="0" height="33" border="0" align="bottom"></a></h1><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>[http://www.aparat.com/v/a9DZJ]</p><h1 class="vone__title" align="center"><a href="http://as6.asset.aparat.com/aparat-video/a_bgjge8ig7hei573f7h531ffh754586g66e9371493547-497t__47816.mp4" target="_blank" title="مدیرکل امور اجتماعی استانداری تاکید کرد: استفاده از توان سازمان‌های مردم‌نهاد برای سامان‌دهی کودکان خیابان7"><img src="http://u1.img7.ir/h4rJG.png" alt="دانلود ویدیو" width="175" vspace="0" hspace="0" height="33" border="0" align="bottom"></a></h1><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>[http://www.aparat.com/v/z36LT]</p><h1 class="vone__title" align="center"><a href="http://as3.asset.aparat.com/aparat-video/a_09ge7f7g792jghh8n48g9348hk04lhj6igh678161892-164v__645d9.mp4" target="_blank" title="مردم بستان آباددرگئجه لر برنامه سی شبکه سهند آذربایجان8"><img src="http://u1.img7.ir/h4rJG.png" alt="دانلود ویدیو" width="175" vspace="0" hspace="0" height="33" border="0" align="bottom"></a></h1><p><br></p><p><br></p><p><br></p></div></div><br></div> <br><br><br><br><br><br><font size="3" face="Mihan-IransansBold">تیتراژ جدید آغازین ماه عسل 95 ویژه شهادت امیرالمومنین ، امام علی (ع)<br><b><font size="2" face="Mihan-Yekan">پخش شده در شب های قدر به نام دست های مرا بگیر با صدای محمد علیزاده</font></b></font><br><div align="center">[http://www.aparat.com/v/MYdJU]</div><div align="center"><div align="center"><h1 class="vone__title" align="center"><a href="http://as10.asset.aparat.com/aparat-video/a_b296e9eggfif154e9o51ge98108e8je68jj575607861-831t__4186e.mp4" target="_blank" title="تیتراژ جدید ماه عسل 95 ویژه شهادت امیرالمومنین ، امام علی (ع) پخش شده در شب های قدر به نام دست های مرا بگیر با صدای محمد علیزاده"><img src="http://u1.img7.ir/h4rJG.png" alt="دانلود ویدیو" width="175" vspace="0" hspace="0" height="33" border="0" align="bottom"></a></h1></div></div><br><br><br><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">تیتراژ آغازین برنامه ماه عسل رمضان 95 بمناسبت شب شهادت امیرالمومنین در وصف حضرت علی (ع) </font><br></div><br><div align="center">[http://www.aparat.com/v/LNzm7]</div><div align="center"><h1 class="vone__title" align="center"><a href="http://as4.asset.aparat.com/aparat-video/a_bh1dfeef0h4i74f8h441idie6564h7i1d1de78930746-164s__34817.mp4" target="_blank" title="تیتراژ آغازین برنامه ماه عسل رمضان 95 بمناسبت شب شهادت امیرالمومنین در وصف حضرت علی (ع) "><img src="http://u1.img7.ir/h4rJG.png" alt="دانلود ویدیو" width="175" vspace="0" hspace="0" height="33" border="0" align="bottom"></a></h1></div><br><br><br><br><br><br><br><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Koodak"><span id="ctl0_Main_content"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font face="Mihan-IransansBold">تهیه و بسته بندی گوشت قربانی و سفره افطاری در بستان اباد توسط خیریه یاران مهر اوجان (رمضان 95)</font></font></span></font></font></font></font><br><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Koodak"><span id="ctl0_Main_content"></span></font></font></font></font></div><div align="center">[http://www.aparat.com/v/hNnFY]<span id="ctl0_Main_content"></span><br><span id="ctl0_Main_content"></span></div><div align="center"><h1 class="vone__title" align="center"><a href="http://hw5.asset.aparat.com/aparat-video/a_b7ckiekf5kh6ig3g790f7h24i75328g7783778998938-796u__54721.mp4" target="_blank" title="تهیه و بسته بندی گوشت قربانی و افطاری در بستان اباد توسط خیریه یاران مهر اوجان (رمضان 95)"><img src="http://u1.img7.ir/h4rJG.png" alt="دانلود ویدیو" width="175" vspace="0" hspace="0" height="33" border="0" align="bottom"></a></h1><br><span id="ctl0_Main_content"></span></div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Koodak"><br></font></font></font></font><div class="vone__title-visits"> <h1 class="vone__title"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">گزارش سفره افطاری خیریه یاران مهر اوجان بستان اباد (رمضان<font size="4" face="Mihan-Koodak">95</font>)</font></h1><p><b><font size="2" face="Mihan-Nassim">از اخبار فارسی ساعت 19 شبکه استانی سهند آذربایجان شرقی</font></b><br></p><p align="center">[http://www.aparat.com/v/oaNMX]</p></div><h1 class="vone__title" align="center"><a href="http://as3.asset.aparat.com/aparat-video/a_kld20f2g2hjg39k3jo5l251k5166i965i62719004254-275v__6573e.mp4" target="_blank" title="گزارش سفره افطاری خیریه یاران مهر اوجان بستان اباد (رمضان95) از اخبار فارسی ساعت 19 شبکه استانی سهند آذربایجان شرقی"><img src="http://u1.img7.ir/h4rJG.png" alt="دانلود ویدیو" width="175" vspace="0" hspace="0" height="33" border="0" align="bottom"></a></h1><span id="ctl0_Main_content"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></span><br><br><div align="center"><br></div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Yekan"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Yekan"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><span id="nwstxtBodyPane"><div class="vone__title-visits"><font face="Mihan-Yekan"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"> <h1 class="vone__title"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">گزارش اهداء جهیزیه و سیسمونی در بستان آباد بمناسبت نیمه شعبان<br></font></h1> </font></font></font></b></font></font></div><h1 class="clearfix"><font face="Mihan-Yekan"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-Nassim">از اخبار ترکی ساعت 23 شبکه استانی سهند آذربایجان شرقی</font></font></font></b></font></font></h1></span></font></font></b></font></font></font></font></font></font></font></b></font></font></font></font><div align="center">[http://www.aparat.com/v/ZXmnc]</div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Yekan"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Yekan"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><span id="nwstxtBodyPane"></span></font></font></b></font></font></font></font></font></font></font></b></font></font></font></font><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Yekan"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><h1 class="vone__title" align="center"><a href="http://as9.asset.aparat.com/aparat-video/abeee59a92104ad6a6bb16dec030cdd24336564-720p__98613.mp4" target="_blank" title=" گزارش اهداء جهیزیه و سیسمونی در بستان آباد بمناسبت نیمه شعبان از اخبار ترکی ساعت 23 شبکه استانی سهند آذربایجان شرقی"><img src="http://u1.img7.ir/h4rJG.png" alt="دانلود ویدیو" width="175" vspace="0" hspace="0" height="33" border="0" align="bottom"></a></h1></font></font></font></b></font></font></font></font></div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Yekan"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Yekan"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><span id="nwstxtBodyPane"><p class="rtejustify"><br></p></span></font></font></b></font></font></font></font></font></font></font></b></font></font></font></font><br><div class="vone__title-visits"> <h1 class="vone__title"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">گزارش اهداء جهیزیه و سیسمونی در بستان آباد بمناسبت نیمه شعبان<br></font></h1> </div><h1 class="clearfix"><font size="3" face="Mihan-Nassim">از اخبار فارسی ساعت 19 شبکه استانی سهند آذربایجان شرقی</font></h1><p align="center">[http://www.aparat.com/v/v2AYe]</p><h1 class="vone__title" align="center"><a href="http://as7.asset.aparat.com/aparat-video/bb9485d85ed76cdc82ba71160ea3b0ef4336380-720p__74569.mp4" target="_blank" title=" گزارش اهداء جهیزیه و سیسمونی در بستان آباد بمناسبت نیمه شعبان از اخبار فارسی ساعت 19 شبکه استانی سهند آذربایجان شرقی"><img src="http://u1.img7.ir/h4rJG.png" alt="دانلود ویدیو" width="175" vspace="0" hspace="0" height="33" border="0" align="bottom"></a></h1><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Yekan"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><span id="nwstxtBodyPane"><p class="rtejustify"><br></p></span></font></font></b></font></font></font></font><br><br><p><font size="3" face="Mihan-IransansBold">گزارش سخنرانی حضرت آیت اله مجتهد شبستری</font></p><h1 class="clearfix"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">در </font><font size="3" face="Mihan-IransansBold">جشنواره خیرین و نمایشگاه دستاوردهای بنیاد خیریه یاران مهر اوجان&nbsp;</font></h1><h1 class="clearfix"><font size="3" face="Mihan-Nassim">از اخبار ترکی ساعت 23 شبکه استانی سهند آذربایجان شرقی</font></h1> </div><h1 class="vone__title" align="center">[http://www.aparat.com/v/VkDG5]</h1><h1 class="vone__title" align="center"><a href="http://h1.asset.aparat.com/public/user_data/flv_video_new/1411/da51ab098cfdbc634d1c584ecb34744d4232414-720p.mp4" target="_blank" title="گزارش سخنرانی حضرت آیت اله مجتهد شبستری در جشنواره خیرین و نمایشگاه دستاوردهای بنیاد خیریه یاران مهر اوجان "><img src="http://u1.img7.ir/h4rJG.png" alt="دانلود ویدیو" width="175" vspace="0" hspace="0" height="33" border="0" align="bottom"></a></h1><h1 class="vone__title"><br></h1><h1 class="clearfix"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">گزارش سخنرانی حضرت آیت اله مجتهد شبستری</font></h1><h1 class="clearfix"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">در </font><font size="3" face="Mihan-IransansBold">جشنواره خیرین و نمایشگاه دستاوردهای بنیاد خیریه یاران مهر اوجان&nbsp;</font></h1><h1 class="clearfix"><font size="3" face="Mihan-Nassim">از اخبار فارسی ساعت 19 شبکه استانی سهند آذربایجان شرقی</font></h1> </div><h1 class="vone__title" align="center">[http://www.aparat.com/v/RMo4F]</h1><h1 class="vone__title" align="center"><a href="http://as1.asset.aparat.com/aparat-video/91bcdc9d0b63563f9bdf98f062ea99b84230849-720p__77917.mp4" target="_blank" title=" گزارش سخنرانی حضرت آیت اله مجتهد شبستری در جشنواره خیرین و نمایشگاه دستاوردهای بنیاد خیریه یاران مهر اوجان از اخبار فارسی ساعت 19 شبکه استانی سهند آذربایجان شرقی"><img src="http://u1.img7.ir/h4rJG.png" alt="دانلود ویدیو" width="175" vspace="0" hspace="0" height="33" border="0" align="bottom"></a></h1><h1 class="vone__title"><br></h1><h1 class="vone__title"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">وضع معیشتی مددجویان بنیاد خیریه یاران مهر اوجان بستان آباد</font></h1><h1 class="clearfix"><font size="3" face="Mihan-Nassim">کلیپی تکان دهنده از وضع معیشتی مددجویان شهرستان بستان آباد</font></h1><h1 class="clearfix" align="center">[http://www.aparat.com/v/dOvIp]</h1><h1 class="vone__title" align="center"><a href="http://hn2.asset.aparat.com/aparat-video/863554f470952ef6aed237c44a5cc9814285403-720p__78722.mp4" target="_blank" title="وضع معیشتی مددجویان بنیاد خیریه یاران مهر اوجان بستان آباد"><img src="http://u1.img7.ir/h4rJG.png" alt="دانلود ویدیو" width="175" vspace="0" hspace="0" height="33" border="0" align="bottom"></a></h1><p><br></p><h1 class="vone__title"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">کلیپ ترانه مادر با صدای فریدون آسرایی بمناسبت روز مادر</font></h1><h1 class="clearfix" align="center"><font size="2">[http://www.aparat.com/v/xeTW2]</font></h1><div align="center"><a href="http://as5.asset.aparat.com/aparat-video/cad8926b7f81b6a8e9aad38fc8e4b5f64085064-360p__48914.mp4" target="_blank" title="کلیپ ترانه مادر با صدای فریدون آسرایی بمناسبت روز مادر"><img src="http://u1.img7.ir/h4rJG.png" alt="دانلود ویدیو" width="175" vspace="0" hspace="0" height="33" border="0" align="bottom"></a><br><br><br><div align="right"><h1 class="vone__title"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">کلیپ ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) بمناسبت روز مادر و روز زن</font></h1><p align="center">[http://www.aparat.com/v/nWM9N]</p><div align="center"><a href="http://as8.asset.aparat.com/aparat-video/97498984c0485197ff5b7f8d9a876de44084848-360p__82992.mp4" target="_blank" title="کلیپ ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) بمناسبت روز مادر و روز زن"><img src="http://u1.img7.ir/h4rJG.png" alt="دانلود ویدیو" width="175" vspace="0" hspace="0" height="33" border="0" align="bottom"></a></div></div></div><h1 class="clearfix"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">اهدای جهیزیه به 14نوعروس به همت خیریه یاران مهر اوجان </font></h1><h1 class="clearfix"><font size="3" face="Mihan-Nassim">از اخبار ترکی ساعت 23 شبکه استانی سهند آذربایجان شرقی</font></h1> <div align="center">[http://www.aparat.com/v/wpIWH]</div><div align="center"><a href="http://h1.asset.aparat.com/public/user_data/flv_video_new/1251/53f47de590c3667bb7789dadf7d70a7d3752045-360p.mp4" target="_blank" title="به 14 نوعروس نیازمند شهرستان بستان آباد ، به همت بنیاد خیریه یاران مهر اوجان جهیزیه اهدا شد"><img src="http://u1.img7.ir/h4rJG.png" alt="دانلود ویدیو" width="175" vspace="0" hspace="0" height="33" border="0" align="bottom"></a></div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br>فیلم مراسم ویژه شهادت حضرت رقیه (س) خیریه یاران مهر اوجان</font><div align="center">[http://www.aparat.com/v/XWO6N]<br></div><p align="center"><a href="http://hn15.asset.aparat.com/aparat-video/5e2da2a1cb8c11bc1bb32939f4e3c0573396059-360p__33930.mp4" target="_blank" title="فیلم مراسم ویژه شهادت حضرت رقیه (س) خیریه یاران مهر اوجان"><img src="http://u1.img7.ir/h4rJG.png" alt="دانلود ویدیو" width="175" vspace="0" hspace="0" height="33" border="0" align="bottom"></a></p><h1 class="clearfix"><br></h1><h1 class="clearfix"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">کلیپ ترکی لای لای رقیه ویژه شهادت حضرت رقیه</font> </h1><p align="center">[http://www.aparat.com/v/L5UX6]</p><p align="center"><a href="http://hw16.asset.aparat.com/aparat-video/93df1f0f46ec7914dc3d0519b10d1ba73299597-360p__86230.mp4" target="_blank" title=""><img src="http://u1.img7.ir/h4rJG.png" alt="دانلود ویدیو" width="175" vspace="0" hspace="0" height="33" border="0" align="bottom"></a></p><p><b><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></b></p><p><b><font size="3" face="Mihan-IransansBold">نماهنگ ماه نیزه ها ویژه ماه محرم</font></b></p><p><font face="Mihan-Koodak"><b><font size="3">باصدای حامدزمانی و هلالی</font></b></font></p><p align="center">[http://www.aparat.com/v/ZecRS]</p><p align="center"><a href="http://hn16.asset.aparat.com/aparat-video/b8977b7ea32e7a107b625263002c97973242421-360p__69125.mp4" target="_blank" title=""><img src="http://u1.img7.ir/h4rJG.png" alt="دانلود ویدیو" width="175" vspace="0" hspace="0" height="33" border="0" align="bottom"></a></p><p><br></p><p><br></p><h1 class="clearfix"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">موزیک ویدیو ازدواج حضرت علی (ع) و خانم فاطمه زهرا (س)</font></h1><h1 class="clearfix"><font size="4" face="Mihan-Nassim">با صدای پویا بیاتی (سیب و یاس)</font></h1><p align="center"><b><font size="5">[http://www.aparat.com/v/ZCbF4]</font></b></p><p align="center"><a href="http://hn13.asset.aparat.com/aparat-video/9eb5a70ce0ab3b25d0379ecf148dc1ee2935004-360p__72776.mp4" target="_blank" title=""><img src="http://u1.img7.ir/h4rJG.png" alt="دانلود ویدیو" width="175" vspace="0" hspace="0" height="33" border="0" align="bottom"></a></p><p align="center"><br></p><h1 class="clearfix"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">فتوکلیپ ازدواج حضرت علی (ع) و فاطمه (س)</font></h1><h1 class="clearfix"><font size="3" face="Mihan-Nassim">باصدای حامدزمانی (عشق پاک)</font></h1><p align="center">[http://www.aparat.com/v/rNKJe]</p><p align="center"><a href="http://hw16.asset.aparat.com/aparat-video/3b297362433e7ea00021d31ea85dbabe3085711-360p__37251.mp4" target="_blank" title=""><img src="http://u1.img7.ir/h4rJG.png" alt="دانلود ویدیو" width="175" vspace="0" hspace="0" height="33" border="0" align="bottom"></a></p><p align="center"><br></p><h1 class="clearfix"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">گزارش افطاری خیریه یاران مهر اوجان بستان آباد</font></h1><h1 class="clearfix"><font size="3" face="Mihan-Nassim">از اخبار فارسی ساعت 19 شبکه استانی سهند آذربایجان شرقی</font></h1><p align="center">[http://www.aparat.com/v/Uqn1h]</p><p align="center"><a href="http://hn12.asset.aparat.com/aparat-video/38c0db1132930fa91a23c6350e5f427b3079160-360p__14997.mp4" target="_blank" title=""><img src="http://u1.img7.ir/h4rJG.png" alt="دانلود ویدیو" width="175" vspace="0" hspace="0" height="33" border="0" align="bottom"></a></p><p align="center"><br></p><h1 class="clearfix"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">گزارش افطاری خیریه یاران مهر اوجان بستان آباد</font></h1><h1 class="clearfix"><font size="3" face="Mihan-Nassim">از اخبار ترکی ساعت 23 شبکه استانی سهند آذربایجان شرقی</font></h1><p align="center">[http://www.aparat.com/v/vKgwU]</p><p align="center"><a href="http://hn6.asset.aparat.com/aparat-video/2b871f553c659bb6e45e43ca2bfea0992639051-360p__16089.mp4" target="_blank" title=""><img src="http://u1.img7.ir/h4rJG.png" alt="دانلود ویدیو" width="175" vspace="0" hspace="0" height="33" border="0" align="bottom"></a></p><p align="right"><br></p><h1 class="clearfix"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><u>چکیده</u> گزارش همایش همت والا مهر ماندگار<br></font></h1><h1 class="clearfix"><font size="3" face="Mihan-Nassim">از اخبار فارسی ساعت 19 شبکه استانی سهند آذربایجان شرقی</font></h1><p align="center">[http://www.aparat.com/v/M3wTd]</p><p align="center"><a href="http://hw14.asset.aparat.com/aparat-video/07d21dd1f4380761a0daf597dc31ec2d3106226-360p__60197.mp4" target="_blank" title=""><img src="http://u1.img7.ir/h4rJG.png" alt="دانلود ویدیو" width="175" vspace="0" hspace="0" height="33" border="0" align="bottom"></a></p><p align="right"><br></p><h1 class="clearfix"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><u>چکیده</u> گزارش همایش همت والا مهر ماندگار</font></h1><h1 class="clearfix"><font size="3" face="Mihan-Nassim">از اخبار ترکی ساعت 23 شبکه استانی سهند آذربایجان شرقی</font></h1><p align="center">[http://www.aparat.com/v/fliIq]</p><p align="center"><a href="http://hw16.asset.aparat.com/aparat-video/c7e21295e8d51576d6b014fc5a32d1213106360-360p__41483.mp4" target="_blank" title=""><img src="http://u1.img7.ir/h4rJG.png" alt="دانلود ویدیو" width="175" vspace="0" hspace="0" height="33" border="0" align="bottom"></a></p><p align="right"><br></p><h1 class="clearfix"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4">فتوکلیپ جشن بزرگ کوثر خیریه یاران مهر اوجان</font><br></font></h1><p align="center">[http://www.aparat.com/v/JOxXc]</p><p align="center"><a href="http://hw3.asset.aparat.com/aparat-video/56b6f96a8fd4405f9006ffd0c33c7dc02283820-360p__70803.mp4" target="_blank" title=""><img src="http://u1.img7.ir/h4rJG.png" alt="دانلود ویدیو" width="175" vspace="0" hspace="0" height="33" border="0" align="bottom"></a></p><p align="center"><br></p><h1 class="clearfix"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4">فتوکلیپ یاس کبود خیریه یاران مهر اوجان (1)</font><br></font></h1><p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">(ویژه ایام فاطمیه)</font></b></p><p align="center"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">[http://www.aparat.com/v/oqmA2]</font></b></p><p align="center"><img src="http://u1.img7.ir/h4rJG.png" alt="دانلود ویدیو" width="175" vspace="0" hspace="0" height="33" border="0" align="bottom"></p><p align="center"><br></p><h1 class="clearfix"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4">موزیک ویدیو یاس کبود خیریه یاران مهر اوجان (2)</font><br></font></h1><p><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">(ویژه ایام فاطمیه)</font></b></p><p align="center"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">[http://www.aparat.com/v/BVlQS]</font></b></p><p align="center"><a href="http://hn14.asset.aparat.com/aparat-video/0f6034b89826286e018f386387113e742172322-360p__26326.mp4" target="_blank" title=""><img src="http://u1.img7.ir/h4rJG.png" alt="دانلود ویدیو" width="175" vspace="0" hspace="0" height="33" border="0" align="bottom"></a></p><p align="center"><br></p><h1 class="clearfix"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">ویدیو نوگل سه ساله، حضرت رقیه (س)</font> </h1><p align="center">[http://www.aparat.com/v/Jx03P]</p><p align="center"><a href="http://hn7.asset.aparat.com/aparat-video/c5bcd2f36e08d9f923eb963ca0ebe4452664025-360p__69536.mp4" target="_blank" title=""><img src="http://u1.img7.ir/h4rJG.png" alt="دانلود ویدیو" width="175" vspace="0" hspace="0" height="33" border="0" align="bottom"></a></p><p align="right"><br></p><h1 class="clearfix"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">اهدای جهیزیه به همت خیریه یاران مهر اوجان بستان آباد </font></h1><h1 class="clearfix"><font size="3" face="Mihan-Nassim">از اخبار ترکی ساعت 23 شبکه استانی سهند آذربایجان شرقی</font></h1><p align="center">[http://www.aparat.com/v/Nt0yx]</p><p align="center"><a href="http://h1.asset.aparat.com/public/user_data/flv_video_new/1038/9b208911092a66d3600600733e31a4683111666-360p.mp4" target="_blank" title=""><img src="http://u1.img7.ir/h4rJG.png" alt="دانلود ویدیو" width="175" vspace="0" hspace="0" height="33" border="0" align="bottom"></a></p><p align="right"><br></p><h1 class="clearfix"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">کودک پابرهنه و زن خدایی ( خیّر ) </font></h1><p><b><font size="3" face="Mihan-Nassim">به راستی چه افتخاری بالاتر از اینکه ماباخدا نسبت داریم.</font></b></p><p><b><font size="3" face="Mihan-Nassim">انسان ها خدا نمی شوند،اما میتواند خدا گونه شوند.</font></b></p><p><b><font size="3" face="Mihan-Nassim">وانسان خداگونه کارهای خدایی می کند.</font></b></p><p><b><font size="3" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></p><p><b><font size="3" face="Mihan-Nassim">باید که مهربان بود.</font></b></p><p align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim"> باید که عشق ورزید.</font></b></p><p align="left"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim">زیرا که زنده بوندن هر لحظه احتمالیست <br></font></b></p><p align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim">[http://www.aparat.com/v/UlO7G]</font></b></p><p align="center"><a href="http://hw14.asset.aparat.com/aparat-video/3989f72341795627feca9833c345b6db2547002-358p__94542.mp4" target="_blank" title=""><img src="http://u1.img7.ir/h4rJG.png" alt="دانلود ویدیو" width="175" vspace="0" hspace="0" height="33" border="0" align="bottom"></a></p><p align="right"><br></p><h1 class="clearfix"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">کلیپ فوق العاده تکان دهنده:</font></h1><h1 class="clearfix"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">فقر و گرسنگی &lt; فداکاری و ایثار</font></h1><p><font size="3"><b><font face="Mihan-Nassim">خدایا بالاتر از بهشت هم جایی داری ؟ </font></b><b><font face="Mihan-Nassim"> برا این پسر میخوام.</font></b></font></p><p align="center"><font size="3"><b><font face="Mihan-Nassim">[http://www.aparat.com/v/rWp4e]</font></b></font></p><p align="center"><a href="http://hw15.asset.aparat.com/aparat-video/ca123ab4f8fd109a9dd321c0ad762d642560653-224p__69652.mp4" target="_blank" title=""><img src="http://u1.img7.ir/h4rJG.png" alt="دانلود ویدیو" width="175" vspace="0" hspace="0" height="33" border="0" align="bottom"></a></p><p align="center"><br></p><br><p align="center"><br></p><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> </font> text/html 2017-09-12T08:20:56+01:00 www.yaraneojan.ir روابط عمومی بنیاد اهدای جهیزیه به نو عروسان نیازمند بستان آبادتوسط بنیادخیریه یاران مهراوجان http://www.yaraneojan.ir/post/9 <font size="1"> <font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://www.yaraneojan.ir/post/81" target="_blank" title="اهدا 5 جهیزیه و 2 سیسمونی بمناسبت میلاد حضرت رقیه ( خرداد 95 )">اهدا 5 جهیزیه و 2 سیسمونی بمناسبت میلاد حضرت رقیه ( خرداد 95 )</a><br><br><a href="http://www.yaraneojan.ir/post/65" target="_blank" title="اهدا جهیزیه به 12 نوعروس به برکت اعیاد شعبانیه به همت خیریه یاران مهر اوجان( اردیبهشت 95 )">اهدا 12 جهیزیه و 5 سیسمونی به برکت اعیاد شعبانیه به همت خیریه یاران مهر اوجان( اردیبهشت 95 )</a><br></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://www.yaraneojan.ir/post/60" target="_blank" title="اهدا جهیزیه به 14 نوعروس نیازمند بستان آباد ، به همت بنیاد خیریه یاران مهر اوجان ">اهدا جهیزیه به 14 نوعروس نیازمند بستان آباد ، به همت بنیاد خیریه یاران مهر اوجان ( دی 94 )</a></font><br></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://www.yaraneojan.ir/post/61" target="_blank" title="اهدا جهیزیه و سیسمونی در بستان آباد، به همت خیریه یاران مهر اوجان _ طرح نبی رحمت _ (دی 94 )">اهدا جهیزیه و سیسمونی در بستان آباد، به همت خیریه یاران مهر اوجان - طرح نبی رحمت - (دی 94 )</a></font></font><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-IransansBold"><br><br><a href="http://www.yaraneojan.ir/post/62" target="_blank" title=" اهدا جهیزیه به 4 نوعروس نیازمند بستان آباد به همت بنیاد خیریه یاران مهر اوجان ( مهر 94 )">اهدا جهیزیه به 4 نوعروس نیازمند بستان آباد به همت بنیاد خیریه یاران مهر اوجان ( مهر 94 )</a><br></font></font></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://www.yaraneojan.ir/post/63" target="_blank" title="اهدا جهیزیه به همت خیریه یاران مهر اوجان و با همکاری مساجد شهرستان بستان آباد ( اسفند 93 )">اهدا جهیزیه به همت خیریه یاران مهر اوجان و با همکاری مساجد شهرستان بستان آباد ( اسفند 93 )</a></font><br><br></font></font></font><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://www.yaraneojan.ir/post/64" target="_blank" title="اهدا جهیزیه به 12 نوعروس نیازمند بستان اباد به همت خیریه یاران مهر اوجان ( اسفند 92 )">اهدا جهیزیه به 12 نوعروس نیازمند بستان اباد به همت خیریه یاران مهر اوجان ( اسفند 92 )</a><br></font><font face="Mihan-IransansBold"><br></font> </font> text/html 2017-09-10T05:38:45+01:00 www.yaraneojan.ir روابط عمومی بنیاد طرح عیدانه بنیاد خیریه یاران مهر اوجان http://www.yaraneojan.ir/post/7 <font size="3"><font face="Mihan-IransansBold">اهدای کارت هدیه یک میلیون ریالی به دانشجویان بنیاد خیریه یاران مهر اوجان ، به مناسبت عید نوروز</font></font><p><br></p><p align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8243508484/%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%B9%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86.jpg" alt="طرح عیدانه بنیاد خیریه یاران مهر اوجان" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p><h2><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span id="ctl02_ctl01_lblFullText" class="label">بنیاد خیریه یاران مهر اوجان بستان آباد طبق روال هر سال ،</span><span id="ctl02_ctl01_lblFullText" class="label">امسال نیز </span><span id="ctl02_ctl01_lblFullText" class="label">در قالب طرح عیدانه ، به مددجویان خود&nbsp; پوشاک ، کفش ، ارزاق ( روغن ، برنج و گوشت ) ، چای ، قند ، آجیل و پارچه عیدی داد. هم چنین این بنیاد کارت هدیه یک میلیون ریالی به دانشجویان تحت پوشش خود عیدی داد. تا عید مددجویان را پررنگ تر سازد.</span></font></h2> <br><br><div align="center"><p><span style="background-color: #ffffff; color: #ff00ff; font-size: medium; "><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; " title="تصاویر جداکننده متن (1)" src="http://Avazak.ir/Java/line/Avazak.ir-Line5.gif" alt="Avazak.ir Line5 تصاویر جداکننده متن (1)" border="0"></strong></span></p></div><font size="3"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></font><br><p style="text-align: center;"><img style="border: 4px solid black;" title="طرح عیدانه بنیاد خیریه یاران مهر اوجان شهرستان بستان آباد" src="http://s1.img7.ir/l1OVr.jpg" alt="" width="500" height="598">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;عیدانه : <span style="font-family: courier new,courier;">اهدای کیف و کفش و پوشاک عید و آجیل و ارزاق</span></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong>در طرح عیدانه امسال <a href="http://www.yaraneojan.ir" target="_blank">بنیاد خیریه یاران اوجان شهرستان بستان آباد</a></strong></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="background-color: #ffff00; color: #ff00ff; font-size: medium;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; از 25 بهمن تا 15 اسفند ماه &nbsp;&nbsp;</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>به بیش از</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>250 نفر از دانش آموزان و دانشجویان عزیز </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>و 210 خانواده مددجو تحت حمایت <a href="http://www.yaraneojan.ir" target="_blank">بنیاد خیریه یاران مهر اوجان شهرستان بستان آباد</a></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>در قالب طرح عیدانه این بنیاد</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial;"><strong>کیف و کفش و پوشاک عید و آجیل و ارزاق</strong></span> داده می شود.<br></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p align="center"><a title="تصاویر زیباسازی" target="_blank" href="http://zibasaz.net"><img src="http://zibasaz.net/separator-gif/5.gif" border="0"></a></p><br>&nbsp; <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>دوست خوبم ، حاضری یه قرار با خودت بذاری؟؟؟</p> <p><br> نزدیک عیده و با این گرونی پوشاک و ... خیلی از پدر و مادرا الان دغدغه شون تامین نیازهای عید بچه هاشونه،</p> <p>بچه هایی که گاهی سنشون و گاهی عقلشون اونقد نیست که بتونن فکر جیب پدرشون و گرونی بازارو بکنن،</p> <p>و همه چیو تمام و کمال میخوان!<br> <br> بیایین با خودمون یه قراری بذاریم ...</p> <p><br> یکی از این شبهایی که یهو هوس می کنیم بلند شیم بریم بیرون برا خرید عید،به فکر بچه های بی بضاعت هم باشیم. <br> <br> بیاین با خودمون قرار بذاریم از الان تا دم عید ... هر بار که میریم خرید.</p> <p>از یکی دو تا خواسته نه چندان ضروری خودمون بگذریم و یه مبلغی رو حتی شده هفته ای 5 هزار تومن رو بذاریم کنار و بعد با دست خودمون به خیریه های مجاز بسپاریم تا آبرومندانه به افراد بی بضاعت کمک بشه.</p> <p>به بچه ای که کنارخیابون دستفروشی می کنه یابه پدری که می دونیم نیازداره تا اونم جلوبچه هاش کم نیاره.</p> <p>&nbsp;</p> <p>به این منظور <strong><a href="http://www.yaraneojan.ir" target="_blank">خیریه یاران مهر اوجان شهرستان بستان آباد</a></strong> ، با طرح عیدانه</p> <p>چندین ساله که عید دانش آموزان و دانشجویان و خانواده های نیازمند تحت پوشش خود را پر رنگ تر می نماید.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>شما خیر بزرگوار می توانید به صورت زیر در این طرح شرکت نمایید :</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="background-color: #ffff00;">&nbsp;<span style="color: #ff00ff;">شماره حساب جام</span> نزد بانک ملت شعبه بستان آباد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><strong><span style="background-color: #ffff00;">&nbsp;&nbsp; <span style="color: #ff00ff;">15502964/75 &nbsp; &nbsp;</span></span></strong></span><br>&nbsp;</p> <p><br><strong>ویا مراجعه حضوری به :</strong></p> <p><br><strong>آدرس : بستان آباد _ میدان مولوی _ خیابان طالقانی شرقی _ کوچه شهید محمدی</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="background-color: #ffff00; color: #ff00ff; font-size: medium;"><strong>&nbsp;&nbsp; تلفاکس :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 04143330212 &nbsp; &nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p align="center"><a title="تصاویر زیباسازی" href="http://zibasaz.net" target="_blank"><img src="http://zibasaz.net/separator-gif/5.gif" alt="" border="0"></a></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> text/html 2017-09-08T07:47:38+01:00 www.yaraneojan.ir روابط عمومی بنیاد بروشور های بنیاد خیریه یاران مهر اوجان شهرستان بستان آباد http://www.yaraneojan.ir/post/16 <p style="text-align: center;"><a href="http://www.yaraneojan.ir/" target="_blank"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://Avazak.ir/Java/line/Avazak.ir-Line11.gif" alt="تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست" width="500"></a><br><a <object="" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="468" height="60"><param name="movie" value="http://b.flashbanneronline.com/2016/02/drbabx50a31454421618.swf"><param name="quality" value="high"><param name="menu" value="true"><param name="scale" value="exactfit"></a></p><p style="text-align: center;"><a <object="" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="468" height="60"><embed src="http://b.flashbanneronline.com/2016/02/drbabx50a31454421618.swf" quality="high" pluginspage="http://get.adobe.com/flashplayer" type="application/x-shockwave-flash" menu="true" scale="exactfit" width="468" height="60"></a></p><p style="text-align: center;"><img src="http://s7.picofile.com/file/8249430692/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_95_1.jpg" alt="بروشور های بنیاد خیریه یاران مهر اوجان شهرستان بستان آباد" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><a <object="" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="468" height="60"><!--// http://www.flashbanneronline.com - Flash Banner Creator Generator FREE //--></a><a href="http://www.flashbanneronline.com" style="display:none;"><br></a></p><p style="text-align: center;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://Avazak.ir/Java/line/Avazak.ir-Line11.gif" alt="تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست" width="500"></p><p style="text-align: center;"><img src="http://s7.picofile.com/file/8249430734/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_95_2.jpg" alt="بروشور های بنیاد خیریه یاران مهر اوجان شهرستان بستان آباد" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p><p style="text-align: center;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://Avazak.ir/Java/line/Avazak.ir-Line11.gif" alt="تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست" width="500"><a href="http://www.flashbanneronline.com" style="display:none;"><br></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://www.flashbanneronline.com" style="display:none;">Generate your flash banner free online</a> <img style="border: 4px solid black;" title="بروشور موسسه خیریه یاران مهر اوجان شهرستان بستان آباد" src="http://u1.img7.ir/Y9ae4.jpg" alt="" width="500" height="386"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://Avazak.ir/Java/line/Avazak.ir-Line11.gif" alt="تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست" width="500"><a href="http://www.yaraneojan.ir/" target="_blank"><img style="border: 4px solid black;" title="بروشور موسسه خیریه یاران مهر اوجان شهرستان بستان آباد" src="http://u1.img7.ir/B9Rbh.jpg" alt="" width="500" height="386"></a><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://Avazak.ir/Java/line/Avazak.ir-Line11.gif" alt="تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست" width="500"></p> <p><a href="http://www.yaraneojan.ir/" target="_blank"><img style="display: block; border: 4px solid black; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="بروشور هموسسه خیریه یاران مهر اوجان شهرستان بستان آباد" src="http://u1.img7.ir/LHNQl.jpg" alt="" width="500" height="354"></a><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://Avazak.ir/Java/line/Avazak.ir-Line11.gif" alt="تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست" width="500"></p> <p><a href="http://www.yaraneojan.ir/" target="_blank"><img style="display: block; border: 4px solid black; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="بروشور موسسه خیریه یاران مهر اوجان شهرستان بستان آباد" src="http://u1.img7.ir/Flvxm.jpg" alt="" width="500" height="354"></a><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://Avazak.ir/Java/line/Avazak.ir-Line11.gif" alt="تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست" width="500"></p> <p><img class="socializer" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.20tools.com/social/share/04.png" alt="این صفحه را به اشتراک بگذارید"></p> text/html 2017-09-06T05:40:36+01:00 www.yaraneojan.ir روابط عمومی بنیاد سوگواره یاس کبود بنیاد خیریه یاران مهر اوجان بستان آباد به مناسبت ایام فاطمیه http://www.yaraneojan.ir/post/8 <font size="3"><font face="Mihan-IransansBold"><b>سوگواره یاس کبود بنیاد خیریه یاران مهر اوجان بستان آباد به مناسبت ایام فاطمیه</b></font></font><br><br><div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8241000426/%D8%B3%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D8%B3_%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86.jpg" alt="سوگواره یاس کبود بنیاد خیریه یاران مهر اوجان به مناسبت ایام فاطمیه" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br><br></div><font size="3"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font face="Mihan-Yekan">بمناسبت ایام فاطمیه ، بنیاد خیریه یاران مهر اوجان شهرستان بستان آباد سوگواره یاس کبود در شهرستان بستان آباد برگزار کرد.</font><br><br><font face="Mihan-Koodak">این مراسم ساعت&nbsp; 9 صبح روز چهارشنبه ، 12 اسفند 1394 ، در محل حسینیه مسجد جامع شهرستان بستان آباد برگزار شد. بانوان شهرستان در این مراسم معنوی حضور پرشور داشتند.<br></font></b></font></font><font size="3"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font face="Mihan-Koodak"><br>در پایان این&nbsp; مراسم از عزاداران محترم در سوگواره با صرف ناهار پذیرایی شد.</font><br><br></b></font></font><div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8242698100/%D8%B3%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D8%B3_%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%87.jpg" alt="سوگواره یاس کبود بنیاد خیریه یاران مهر اوجان بستان آباد به مناسبت ایام فاطمیه" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><br><br><br><font size="4" face="Mihan-IransansBold">غزل روضه :</font><br><p style="text-align: center;"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">آقا سلام، روضه مادر شروع شد<br> باران اشک های مکرر شروع شد</font></b></p><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font></b><p style="text-align: center;"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br> آقا اجازه هست بخوانم برایتان<br> این اتفاق از دم یک در شروع شد</font></b></p><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font></b><p style="text-align: center;"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br> تا ریشه های چادر خاکی مادرت<br> آتش گرفت،روضه معجر شروع شد</font></b></p><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font></b><p style="text-align: center;"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br> فریادهای مادر پهلو شکسته ات<br> تا شد فشار در دو برابر شروع شد</font></b></p><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font></b><p style="text-align: center;"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br> این ماجرا رسید به آنجا که نیمه شب<br> بی اختیار گریه حیدر شروع شد</font></b></p><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font></b><p style="text-align: center;"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br> وقتی رسید قصه به اینجای شعر من<br> ایام خانه داری دختر شروع شد ...</font></b></p><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font></b><p style="text-align: center;"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br> دختر رسید تا خود آن لحظه ای که ظهر<br> یک ماجرا به قافیه سر شروع شد</font></b></p><font size="3"><b><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></b></font><br><p><span style="background-color: #ffffff; color: #ff00ff; font-size: medium; "><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; " title="تصاویر جداکننده متن (1)" src="http://Avazak.ir/Java/line/Avazak.ir-Line5.gif" alt="Avazak.ir Line5 تصاویر جداکننده متن (1)" border="0"></strong></span></p><font size="3"><b><font face="Mihan-IransansBold"><br>بنیاد خیریه یاران مهر اوجان مراسم پرفیض حدیث کساء برگزار می کند.<br><br></font></b></font><div align="center"><a href="http://s7.picofile.com/file/8239163668/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%BE%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%B6_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%85%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D8%AF_3.jpg" target="_blank" title="بنیاد خیریه یاران مهر اوجان مراسم پرفیض حدیث کساء برگزار می کند."><img src="http://s6.picofile.com/file/8239163692/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%BE%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%B6_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%85%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D8%AF_2.jpg" alt="بنیاد خیریه یاران مهر اوجان مراسم پرفیض حدیث کساء برگزار می کند." vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><font size="3"><b><font face="Mihan-IransansBold"><br></font><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Yekan">مراسم پرفیض حدیث کساء ، بمناسبت ایام فاطمیه روز یکشنبه 2 اسفند 94 ساعت 3 بعد از ظهر در محل <font size="5">خانه مهر</font> بنیاد خیریه یاران مهر اوجان ، واقع در خیابان هلال احمر کوچه امین برگزار خواهد شد.</font></font><font face="Mihan-IransansBold"><br></font><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Koodak"><br></font></font></b></font><font size="3"><b><font face="Mihan-Koodak">شرکت برای عموم بانوان آزاد است.<br><br></font><font face="Mihan-Koodak">التماس دعا<br><br></font></b></font><div align="right"><b><font size="3" face="Mihan-Yekan">کساء در زبان عرب به نوعی عبا می‌گویند که بر دوش انداخته می‌شود. همچنین به عنوان زیرانداز و رو انداز نیز به کار رفته است. اما لفظ کِساء در این حدیث، به معنای پوششی مانند عبا است که روی لباس‌ها می‌پوشند.<br><br></font></b></div><font size="3"><b><font face="Mihan-Yekan">حدیث کساء حدیثی قدسی در فضیلت پیامبر(ص)، علی(ع)، فاطمه(س)، حسن(ع) و حسین(ع) است. واقعه حدیث کساء در خانه ام سلمه، همسر پیامبر روی داد. پیامبر اکرم (ص) هنگام نزول آیه تطهیر ، خود و خاندان خویش را با پارچه‌ای پشمین (کساء) پوشانید. امامان شیعه به این حدیث برای اثبات فضیلت و برتری خود برای به دست گرفتن خلافت مسلمانان استناد کرده‌اند.</font></b></font><br><br><br><p><span style="background-color: #ffffff; color: #ff00ff; font-size: medium; "><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; " title="تصاویر جداکننده متن (1)" src="http://Avazak.ir/Java/line/Avazak.ir-Line5.gif" alt="Avazak.ir Line5 تصاویر جداکننده متن (1)" border="0"></strong></span></p><p><br><span style="background-color: #ffffff; color: #ff00ff; font-size: medium; "><strong></strong></span></p><p style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="font-size: medium;"><br></span></p><p style="text-align: center;" dir="RTL" align="right"><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span><span style="font-family: comic sans ms;"><strong><span style="font-size: medium;">مراسم ( یاس کبود ) در سوگ ام ابیهاء ، &nbsp;فاطمه زهراء (س)</span></strong></span>&nbsp; </p><p style="text-align: center;" dir="RTL">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="font-family: comic sans ms; font-size: medium;"><strong>به همت <a href="http://www.yaraneojan.ir" target="_blank">بنیاد خیریه یاران مهر اوجان شهرستان بستان آباد</a></strong></span>&nbsp; </p><p style="text-align: center;" dir="RTL">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="background-color: #ffff00; color: #ff00ff; font-size: medium;"><strong>&nbsp;&nbsp; زمان : روز سه شنبه 19 اسفند 93&nbsp; &nbsp; &nbsp;</strong></span></p><span style="font-size: medium;"></span><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="background-color: #ffff00; font-size: medium;"><strong>&nbsp; &nbsp; <span style="color: #ff00ff;">ساعت : 10 الی 12 ظهر</span> &nbsp; &nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL">&nbsp;&nbsp; </p><p style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="font-size: medium;"><strong>مکان : حسینیه مسجد جامع شهرستان بستان آباد</strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="RTL">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><img style="border: 4px solid black;" title="مراسم یاس کبود در سوگ ام ابیهاء فاطمه زهراء (س) خیریه یاران مهر اوجان بستان آباد" src="http://s1.img7.ir/AXYvB.jpg" alt="" width="500" height="281">&nbsp;</p><p style="text-align: center;" dir="RTL"><img style="border: 4px solid black;" title="مراسم یاس کبود در سوگ ام ابیهاء فاطمه زهراء (س) خیریه یاران مهر اوجان بستان آباد" src="http://s1.img7.ir/UwrAH.jpg" alt="" width="500">&nbsp; </p><p style="text-align: center;" dir="RTL"><img style="border: 4px solid black;" title="مراسم یاس کبود در سوگ ام ابیهاء فاطمه زهراء (س) خیریه یاران مهر اوجان بستان آباد" src="http://s1.img7.ir/pySWR.jpg" alt="" width="500" height="281">&nbsp;</p><p style="text-align: center;" dir="RTL"><img style="border: 4px solid black;" title="مراسم یاس کبود در سوگ ام ابیهاء فاطمه زهراء (س) خیریه یاران مهر اوجان بستان آباد" src="http://u1.img7.ir/LgZAv.jpg" alt="" width="500" height="238"> <br></p><p style="text-align: center;" dir="RTL"><img style="border: 4px solid black;" title="مراسم یاس کبود در سوگ ام ابیهاء فاطمه زهراء (س) خیریه یاران مهر اوجان بستان آباد" src="http://u1.img7.ir/jYYmG.jpg" alt="" width="500" height="238"></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><strong><span style="background-color: #ffff00; color: #ff00ff;"><span style="font-size: medium;"><br></span></span></strong></p><p style="text-align: center;" dir="RTL"><strong><span style="background-color: #ffff00; color: #ff00ff;"><span style="font-size: medium;"><br></span></span></strong></p><p style="text-align: center;" dir="RTL"><strong><span style="background-color: #ffff00; color: #ff00ff;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;&nbsp; کلیپ های ویدیویی خیریه یاران مهر اوجان با مضمون یاس کبود&nbsp;&nbsp;</span> <br></span></strong></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL">&nbsp;&nbsp; </p><p style="text-align: center;" dir="RTL">[http://www.aparat.com/v/oqmA2]</p><p style="text-align: center;" dir="RTL">&nbsp;<span style="color: #0000ff;"><strong><span style="background-color: #ffff00;">&nbsp; با استفاده از اپلیکیشن زیر «بارکد اسکنر»، ویدیو را روی موبایلتان مشاهده کنید.&nbsp; <br></span></strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="background-color: #ffff00;"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="background-color: #ffff00;">&nbsp;&nbsp; میتوانید <span style="color: #0000ff;"><strong><span style="background-color: #ffff00;">اپلیکیشن زیر «بارکد اسکنر»</span></strong></span>، را روی کاغذ چاپ کنید و به دیگران نیز نشان دهید.&nbsp;&nbsp;</span></strong></span></span></strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="background-color: #ffff00;">و با استفاده از بارکد خوان گوشی موبایل <span style="color: #0000ff;"><strong><span style="background-color: #ffff00;">ویدیو را روی موبایلتان مشاهده کنید. </span></strong></span></span></strong></span></p> <p><br>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><strong><img src="http://www.aparat.comhttp://mihanblog.com/public/public/html/qrcode.php?uid=oqmA2&amp;key=5fcf491445aa728fc545a5a24ed2e871d2ac2321&amp;scale=0&amp;theme=d_3" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align=""></strong></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL">&nbsp;</p>&nbsp; <p style="text-align: right;" dir="RTL"><br><strong><span style="background-color: #ffff00; color: #ff00ff;"><span style="font-size: medium;"></span></span></strong>&nbsp; </p><p style="text-align: center;" dir="RTL"><br></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL">&nbsp;[http://www.aparat.com/v/BVlQS]&nbsp;&nbsp; </p><p style="text-align: center;" dir="RTL">&nbsp;<span style="color: #0000ff;"><strong><span style="background-color: #ffff00;">&nbsp; با استفاده از اپلیکیشن زیر «بارکد اسکنر»، ویدیو را روی موبایلتان مشاهده کنید.&nbsp; <br></span></strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="background-color: #ffff00;"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="background-color: #ffff00;"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="background-color: #ffff00;">&nbsp;&nbsp; میتوانید <span style="color: #0000ff;"><strong><span style="background-color: #ffff00;">اپلیکیشن زیر «بارکد اسکنر»</span></strong></span>، را روی کاغذ چاپ کنید و به دیگران نیز نشان دهید.&nbsp;&nbsp;</span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="background-color: #ffff00;">و با استفاده از بارکد خوان گوشی موبایل <span style="color: #0000ff;"><strong><span style="background-color: #ffff00;">ویدیو را روی موبایلتان مشاهده کنید. <br></span></strong></span></span></strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;<img src="http://www.aparat.comhttp://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/html/qrcode.php?uid=BVlQS&amp;key=c0e96a99c482afe5c4992015e31605698ac2ce8a&amp;scale=0&amp;theme=d_3" alt=""></p> <p align="center">&nbsp;<img src="http://www.aparat.comhttp://mihanblog.com/public/public/html/qrcode.php?uid=BVlQS&amp;key=c0e96a99c482afe5c4992015e31605698ac2ce8a&amp;scale=0&amp;theme=d_3" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> text/html 2017-09-04T11:49:55+01:00 www.yaraneojan.ir روابط عمومی بنیاد حضور بنیاد خیریه یاران مهر اوجان در همایش های استانی و کشوری http://www.yaraneojan.ir/post/27 <font size="3"><b><font face="Mihan-IransansBold">حضور مدیر عامل بنیاد خیریه یاران مهر اوجان ( خانم لیلا اسلامی ) </font></b></font><font size="3"><b><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><b><font face="Mihan-IransansBold">بعنوان رئیس خانه داوطلبان جمعیت هلال احمر شهرستان بستان آباد،</font></b></font> دردوره آموزشی توانمندسازی روسای خانه های داوطلب هلال احمر سراسرکشور </font></b></font><font size="3"><b><font face="Mihan-IransansBold">( استان قم )</font></b></font><div class="row pl-20 pr-20 text-right rtl"><p><br></p><p align="center"><a href="http://s7.picofile.com/file/8237694234/BANER_%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85_%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8_%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%B1_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1.jpg" target="_blank" title="حضور مدیر عامل بنیاد خیریه یاران مهر اوجان ( خانم لیلا اسلامی ) دردوره آموزشی توانمندسازی روسای خانه های داوطلب هلال احمر سراسرکشور ، بعنوان رئیس خانه داوطلبان جمعیت هلال احمر شهرستان بستان آباد"><img src="http://s6.picofile.com/file/8237694950/banere_%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85_%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8_%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%B1_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1.jpg" alt="حضور مدیر عامل بنیاد خیریه یاران مهر اوجان ( خانم لیلا اسلامی ) دردوره آموزشی توانمندسازی روسای خانه های داوطلب هلال احمر سراسرکشور ، بعنوان رئیس خانه داوطلبان جمعیت هلال احمر شهرستان بستان آباد" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></p><p><br></p><p><font size="3"><font face="Mihan-Koodak">معاون امور داوطلبان جمعیت هلال احمر استان قم از آغاز به کار گردهمایی 3 روزه توانمندسازی روسای خانه‌های داوطلبی با حضور 500 نفر از روسا و فعالان خانه‌های داوطلبی سراسر کشور از امروز در این استان خبر داد.</font></font></p><font size="3"><font face="Mihan-Koodak"> </font></font><p><font size="3"><font face="Mihan-Koodak">به گزارش روابط عمومی سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر ، امیر حسین علیمردانی از آغاز به کار گردهمایی کشوری توانمندسازی روسای خانه‌های داوطلبی در مجمع یاوران مهدی خبر داد و اظهار کرد: جمعیت هلال احمر استان قم میزبان گردهمایی کشوری دوره توانمندسازی روسای خانه‌های داوطلبی سراسر کشور است و بیش از 500 نفر از روسا و فعالان خانه‌های داوطلبی در این برنامه شرکت دارند.</font></font></p><font size="3"><font face="Mihan-Koodak"> </font></font><p><font size="3"><font face="Mihan-Koodak">وی با اشاره به اینکه این برنامه از برنامه‌های سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر است که به میزبانی استان قم برگزار می شود، بیان کرد: جذب، تقویت و گسترش داوطلبان یکی از عوامل موفقیت جمعیت هلال احمر در انجام وظایف و ماموریت‌های محوله است و این کارگاه به منظور توانمندسازی روسای خانه‌های داوطلبی برگزار می‌شود.</font></font></p><font size="3"><font face="Mihan-Koodak"> </font></font><p><font size="3"><font face="Mihan-Koodak">معاون امور داوطلبان جمعیت هلال احمر استان قم با اشاره به اینکه مباحثی همچون بازاریابی اجتماعی، مدیریت گروه و تیم‌داری در این دوره سه روزه برای شرکت‌کنندگان تبیین خواهدشد، گفت: این آموزش‌ها با هدف اثربخشی فعالیت‌های داوطلبان به صورت کارگاهی انجام می شود تا افزایش کیفی و کمی فعالیت‌های داوطلبانه را در سطح کشور شاهد باشیم.</font></font></p><font size="3"><font face="Mihan-Koodak"> </font></font><p><font size="3"><font face="Mihan-Koodak">علیمردانی گفت: با توجه به اینکه شرکت‌کنندگان از سراسر کشور به این برنامه دعوت شده‌اند، افزود: دوره آشنایی با سبک زندگی مهدوی نیز برای آنان برنامه‌ریزی شده است که با شرکت در آن با مباحث مهدویت آشنایی بیشتری پیدا کنند.</font></font></p><font size="3"><font face="Mihan-Koodak"> </font></font><p><font size="3"><font face="Mihan-Koodak">وی ادامه داد: کارگاه بازآموزی امداد و کمکهای اولیه نیز جزء برنامه‌های تدارک دیده شده در این سه روز است که با هدف ارائه آموزش ها در حوزه امداد و نجات به داوطلبان و آمادگی هر چه بهتر آنان در سوانح طبیعی برگزار خواهد شد.</font></font></p><font size="3"><font face="Mihan-Koodak"> </font></font><p><font size="3"><font face="Mihan-Koodak">معاون امور داوطلبان جمعیت هلال احمر استان قم با اشاره به اینکه دیدار با حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی و بازدید از نمایشگاه مهدویت از دیگر برنامه‌های این گردهمایی است، خاطرنشان کرد: مراسم اختتامیه این دوره توانمند سازی با حضور نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر، رئیس سازمان داوطلبان، استاندار قم و جمعی از مسئولین کشوری و استانی برگزار خواهد شد.</font></font></p></div><div align="center"><a href="http://s6.picofile.com/file/8238068584/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85_%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%B1_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%8C.JPG" target="_blank" title="حضور مدیر عامل بنیاد خیریه یاران مهر اوجان ( خانم لیلا اسلامی ) بعنوان رئیس خانه داوطلبان جمعیت هلال احمر شهرستان بستان آباد، دردوره آموزشی توانمندسازی روسای خانه های داوطلب هلال احمر سراسرکشور ( استان قم )"><img src="http://s7.picofile.com/file/8238076042/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85_%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%B1_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF.JPG" alt="حضور مدیر عامل بنیاد خیریه یاران مهر اوجان ( خانم لیلا اسلامی ) بعنوان رئیس خانه داوطلبان جمعیت هلال احمر شهرستان بستان آباد، دردوره آموزشی توانمندسازی روسای خانه های داوطلب هلال احمر سراسرکشور ( استان قم )" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><div align="center"><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8238223000/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8_%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%B1_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1.jpg" alt="گواهی نامه دوره آموزشی توانمندسازی روسای خانه های داوطلب هلال احمر سراسرکشور" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br></div><br><p style="text-align: center;" dir="RTL" data-mce-style="text-align: center;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; " title="تصاویر جداکننده متن (1)" src="http://Avazak.ir/Java/line/Avazak.ir-Line5.gif" alt="Avazak.ir Line5 تصاویر جداکننده متن (1)" border="0"></p><br><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br>مشارکت بنیاد خیریه یاران مهر اوجان در مراسم جشن انقلاب ستاد دهه فجر</font><br><br></font><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://s6.picofile.com/file/8237047076/Engelab.jpg" target="" title="مشارکت بنیاد خیریه یاران مهر اوجان در مراسم جشن انقلاب ستاد دهه فجر"><img src="http://s6.picofile.com/file/8237047076/Engelab.jpg" alt="مشارکت بنیاد خیریه یاران مهر اوجان در مراسم جشن انقلاب ستاد دهه فجر" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a><br><br></font></div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b>به مناسبت ایام ا...دهه فجر، ستاد دهه فجر شهرستان بستان آباد مراسم جشن انقلاب باموضوع تحكیم بنیان خانواده و سبك زندگی اسلامی برگزار می کند.</b></font><br><br><font size="3"><b><font face="Mihan-Nassim">این مراسم بامشارکت بنیاد خیریه یاران مهر اوجان برگزار می گردد وازكلیه خواهران یاور مهر شهرستان بستان آباد دعوت می نماییم، راس ساعت 9 صبح روز شنبه 17 بهمن درمحل كانون شهداء آموزش و پرورش حضور بهم رسانید.</font></b></font></font><b><font size="2"><font face="Mihan-Nassim"><font face="Mihan-Koodak"><font face="Mihan-IransansBold"><br><br></font></font></font></font></b><br><p style="text-align: center;" dir="RTL" data-mce-style="text-align: center;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; " title="تصاویر جداکننده متن (1)" src="http://Avazak.ir/Java/line/Avazak.ir-Line5.gif" alt="Avazak.ir Line5 تصاویر جداکننده متن (1)" border="0"></p><p style="text-align: center;" dir="RTL" data-mce-style="text-align: center;"><br></p><b><font size="2"><font face="Mihan-Nassim"><font face="Mihan-Koodak"><font face="Mihan-IransansBold"><br><br>پنجمین نشست منطقه ای سازمان های مردم نهاد حوزه زنان و خانواده شمالغرب کشور ( ارومیه )</font><br><br>این نشست منطقه به منظور برگزاری کارگاه های آموزشی با هدف تقویت همکاری های تخصصی شبکه ای سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه زنان و خانواده با حضور مقامات کشوری، استانی و با شرکت ۲۲۰ نماینده سمن ها از استانهای آذربایجان غربی،شرقی،زنجان واردبیل به میزبانی ارومیه برگزارشد.<br><br></font></font></font></b><div align="center"><a target="_blank" href="http://u1.img7.ir/97MJz.jpg" data-mce-href="http://u1.img7.ir/97MJz.jpg"><img style="border: 4px solid black;" title="پنجمین نشست منطقه ای سازمان های مردم نهاد حوزه زنان و خانواده شمالغرب کشور ( ارومیه )" src="http://u1.img7.ir/97MJz.jpg" alt="" data-mce-src="http://u1.img7.ir/97MJz.jpg" data-mce-style="border: 4px solid black;" width="500" height="375"></a></div><b><font size="2"><font face="Mihan-Nassim"><font face="Mihan-Koodak"><br></font></font></font></b><font face="Mihan-Koodak"> </font><p dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak"><b><font size="2">تقویت ارتباط و تعامل موثر بین سازمان های مردم نهاد با یکدیگر و دولت و ایجاد محیط حمایتی جهت شکل گیری و تقویت شبکه های تخصصی در پرداختن به مسایل با رویکرد برنامه ریزی منسجم از دیگر رویکردهای این نشست منطقه ای بود.</font></b></font></p><p dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak"><b><font size="2">دیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی در آیین آغاز به کار این نشست افزود: در این نشست منطقه ای یک کارگاه آموزشی دو روزه برای آشنایی با مفاهیم شبکه‌ سازی و راههای هم افزایی و همکاری بین سمن‌ها برگزار می شود تا تمام سمن‌های کشور بتوانند در شرایطی که با کمبود منابع وکمبود زمان مواجه هستند از تخصص‌ و منابع یکدیگر به نحو مطلوب استفاده کنند.</font></b></font><font face="Mihan-Koodak"> </font></p><p dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak"><b><font size="2">شهلا تاجفر نقش سمن ها و تشکل های اجتماعی را در کاهش آسیب های اجتماعی به ویژه در حوزه زنان را مهم برشمرد و گفت: در طول فعالیت دولت یازدهم برای اولین بار در حوزه زنان، همکاری‌های شبکه ‌ای دولت با دولت، دولت با سمن و سمن با سمن تعریف شده که در این راستا سمن‌ها با هدف رفع مشکلات و تعامل به دستگاه های اجرایی برای رفع مسایل زنان به ویژه زنان استان خود فعالیت‌ می‌کنند.</font></b></font></p><font face="Mihan-Koodak"> </font><p dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak"><b><font size="2">وی برگزاری این دوره های آموزشی را نقش اساسی در ارتقای همدلی بین سمن ها و بخش های دولتی عنوان کرد و اظهارداشت: با برگزاری چنین نشست های منطقه ای تلاش داریم در راستای توانمندسازی جامعه مدنی گام بر ‌داریم تا استانهای مجاور که معمولا از نظر شرایط اجتماعی و اقلیمی و فرهنگی شبیه هستند بتوانند ارتباط و تعامل خوبی برقرار کنند.</font></b></font></p><p dir="RTL"><font size="2"><b><font face="Mihan-Koodak"><br>این مراسم </font></b></font><font size="2"><b><font face="Mihan-Koodak"><font size="2"><b><font face="Mihan-Koodak">طی 2 روز از 12 آبان لغایت 14 آبان در ارومیه برگزار شد و</font></b></font> با حضور :</font></b></font></p><p dir="RTL"><font size="2"><b><font face="Mihan-Koodak">شهین دخت مولاوردی - معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده - <br></font></b></font></p><p dir="RTL"><font size="2"><b><font face="Mihan-Koodak">فهیمه فرهمندپور - مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده -</font></b></font></p><p dir="RTL"><font size="2"><b><font face="Mihan-Koodak">سعادت - استاندار آذربایجان غربی - <br></font></b></font></p><p dir="RTL"><font size="2"><b><font face="Mihan-Koodak">فرمانداران و نمایندگان سمن هایی از استانهای آذربایجان غربی، شرقی، زنجان و اردبیل</font></b></font><font size="2"><b><font face="Mihan-Koodak"> به پایان رسید.</font></b></font></p><p dir="RTL"><br></p><p dir="RTL"><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><strong>&nbsp;در این مراسم سرکار خانم لیلا اسلامی ( مدیر عامل بنیاد خیریه یاران مهر اوجان شهرستان بستان آباد )</strong><br></font></p><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><strong><font size="1">و سرکار خانم راضیه غفاری ( مدیر عامل مرکز باور شهرستان بستان آباد ) حضور داشتند.</font><br><br></strong></font><div align="center"><a target="_blank" href="http://u1.img7.ir/PuzVQ.jpg" data-mce-href="http://u1.img7.ir/PuzVQ.jpg"><img style="border: 4px solid black;" title="پنجمین نشست منطقه ای سازمان های مردم نهاد حوزه زنان و خانواده شمالغرب کشور ( ارومیه )" src="http://u1.img7.ir/PuzVQ.jpg" alt="" data-mce-src="http://u1.img7.ir/PuzVQ.jpg" data-mce-style="border: 4px solid black;" width="500" height="375"></a><br><br><a href="http://u1.img7.ir/OflnP.jpg" target="_blank" data-mce-href="http://u1.img7.ir/OflnP.jpg"><img style="border: 4px solid black;" title="پنجمین نشست منطقه ای سازمان های مردم نهاد حوزه زنان و خانواده شمالغرب کشور ( ارومیه )" src="http://u1.img7.ir/OflnP.jpg" alt="" data-mce-src="http://u1.img7.ir/OflnP.jpg" data-mce-style="border: 4px solid black;" width="500" height="375"></a><br><br><br><br><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><strong></strong></font></div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><strong><br></strong></font><div align="center"><a href="http://u1.img7.ir/bJ4jO.jpg" target="_blank" data-mce-href="http://u1.img7.ir/bJ4jO.jpg"><strong><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><span style="font-family: Mihan-Nassim;" data-mce-style="font-family: Mihan-Nassim;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;" data-mce-style="font-family: Mihan-Koodak;"><img style="border: 4px solid black;" title="پنجمین نشست منطقه ای سازمان های مردم نهاد حوزه زنان و خانواده شمالغرب کشور ( ارومیه )" src="http://u1.img7.ir/bJ4jO.jpg" alt="" data-mce-src="http://u1.img7.ir/bJ4jO.jpg" data-mce-style="border: 4px solid black;" width="500" height="333"></span></span></span></strong></a><p style="text-align: center;" dir="RTL" data-mce-style="text-align: center;"><a href="http://u1.img7.ir/jI754.jpg" target="_blank" data-mce-href="http://u1.img7.ir/jI754.jpg"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><img style="border: 4px solid black;" title="پنجمین نشست منطقه ای سازمان های مردم نهاد حوزه زنان و خانواده شمالغرب کشور ( ارومیه )" src="http://u1.img7.ir/jI754.jpg" alt="" data-mce-src="http://u1.img7.ir/jI754.jpg" data-mce-style="border: 4px solid black;" width="500" height="334"></span></a><br data-mce-bogus="1"></p><p style="text-align: center;" dir="RTL" data-mce-style="text-align: center;"><a href="http://u1.img7.ir/lEUwl.jpg" target="_blank" data-mce-href="http://u1.img7.ir/lEUwl.jpg"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><img style="border: 4px solid black;" title="پنجمین نشست منطقه ای سازمان های مردم نهاد حوزه زنان و خانواده شمالغرب کشور ( ارومیه )" src="http://u1.img7.ir/lEUwl.jpg" alt="" data-mce-src="http://u1.img7.ir/lEUwl.jpg" data-mce-style="border: 4px solid black;" width="500" height="334"></span></a><br data-mce-bogus="1"></p><p style="text-align: center;" dir="RTL" data-mce-style="text-align: center;"><a href="http://u1.img7.ir/jb3I7.jpg" target="_blank" data-mce-href="http://u1.img7.ir/jb3I7.jpg"><img style="border: 4px solid black;" title="پنجمین نشست منطقه ای سازمان های مردم نهاد حوزه زنان و خانواده شمالغرب کشور ( ارومیه )" src="http://u1.img7.ir/jb3I7.jpg" alt="" data-mce-src="http://u1.img7.ir/jb3I7.jpg" data-mce-style="border: 4px solid black;" width="500" height="334"></a><br data-mce-bogus="1"></p><p style="text-align: center;" dir="RTL" data-mce-style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;" dir="RTL" data-mce-style="text-align: center;"><a href="http://u1.img7.ir/svyUs.jpg" target="_blank" data-mce-href="http://u1.img7.ir/svyUs.jpg"><img style="border: 4px solid black;" title="پنجمین نشست منطقه ای سازمان های مردم نهاد حوزه زنان و خانواده شمالغرب کشور ( ارومیه )" src="http://u1.img7.ir/svyUs.jpg" alt="" data-mce-src="http://u1.img7.ir/svyUs.jpg" data-mce-style="border: 4px solid black;" width="500" height="334"></a><br data-mce-bogus="1"></p><p style="text-align: center;" dir="RTL" data-mce-style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;" dir="RTL" data-mce-style="text-align: center;"><a href="http://u1.img7.ir/MkdAh.jpg" target="_blank" data-mce-href="http://u1.img7.ir/MkdAh.jpg"><img style="border: 4px solid black;" title="پنجمین نشست منطقه ای سازمان های مردم نهاد حوزه زنان و خانواده شمالغرب کشور ( ارومیه )" src="http://u1.img7.ir/MkdAh.jpg" alt="" data-mce-src="http://u1.img7.ir/MkdAh.jpg" data-mce-style="border: 4px solid black;" width="500"></a><br data-mce-bogus="1"></p><p style="text-align: center;" dir="RTL" data-mce-style="text-align: center;"><a href="http://u1.img7.ir/4CoxI.jpg" target="_blank" data-mce-href="http://u1.img7.ir/4CoxI.jpg"><img style="border: 4px solid black;" title="پنجمین نشست منطقه ای سازمان های مردم نهاد حوزه زنان و خانواده شمالغرب کشور ( ارومیه )" src="http://u1.img7.ir/4CoxI.jpg" alt="" data-mce-src="http://u1.img7.ir/4CoxI.jpg" data-mce-style="border: 4px solid black;" width="500" height="333"></a><br>&nbsp;</p><p style="text-align: center;" dir="RTL" data-mce-style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;" dir="RTL" data-mce-style="text-align: center;" align="right"><br></p><p style="text-align: center;" dir="RTL" data-mce-style="text-align: center;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; " title="تصاویر جداکننده متن (1)" src="http://Avazak.ir/Java/line/Avazak.ir-Line5.gif" alt="Avazak.ir Line5 تصاویر جداکننده متن (1)" border="0"></p><p style="text-align: center;" dir="RTL" data-mce-style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;" dir="RTL" data-mce-style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;" dir="RTL" data-mce-style="text-align: center;" align="right"> </p><p style="text-align: center;"><strong><img style="border: 2px solid black;" src="http://u1.img7.ir/oDZsV.jpg" alt="" width="500" height="86"></strong></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;" align="right"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">حضور مدیر عامل بنیاد ، خانم لیلا اسلامی در اولین همایش بین المللی تعاون و امداد بشردوستانه</font></p><p style="text-align: center;"><br></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://icch.ir/1516/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B4/" target="_blank"><strong>همایش تعاون و امداد بشردوستانه </strong></a></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://icch.ir/1516/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B4/" target="_blank"><strong>در روز دوشنبه ۹۳/۱۲/۱۸ از ساعت9 صبح تا چهار بعدازظهر </strong></a></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://icch.ir/1516/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B4/" target="_blank"><strong>با حضور مهمانان ایرانی از سمن های مختلف همچنین مهمانان خارجی برگزار&nbsp; شد.</strong></a></p> <p style="text-align: center;" align="right">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img style="border: 2px solid black;" src="http://u1.img7.ir/v8iEy.jpg" alt="" width="227" height="320">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="background-color: #ffff00; color: #ff00ff;"><strong>&nbsp; در این مراسم مدیر عامل <a href="http://www.yaraneojan.ir/" target="_blank"><span style="background-color: #ffff00; color: #ff00ff;">بنیاد خیریه یاران مهــر اوجــان<span style="text-decoration: underline;">&nbsp;&nbsp; </span></span></a></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="background-color: #ffffff; color: #ff00ff;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="background-color: #ffff00; color: #ff00ff;"><strong>&nbsp; سرکار خانم لیلا اسلامی بعنوان نماینده این بنیاد حضور داشتند. &nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;<img style="border: 4px solid black;" title="حضور مدیر عامل بنیاد ، خانم لیلا اسلامی در اولین همایش بین المللی تعاون و امداد بشردوستانه" src="http://u1.img7.ir/3pwpL.jpg" alt="" width="500" height="667">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;<img style="border: 2px solid black;" title="حضور مدیر عامل بنیاد ، خانم لیلا اسلامی در اولین همایش بین المللی تعاون و امداد بشردوستانه" src="http://u1.img7.ir/oDZsV.jpg" alt="" width="500" height="86"></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" data-mce-style="text-align: center;" align="right">&nbsp;</p></div> text/html 2017-09-03T05:27:03+01:00 www.yaraneojan.ir روابط عمومی بنیاد همایش نوگل سه ساله بنیاد خیریه یاران مهر اوجان شهرستان بستان آباد http://www.yaraneojan.ir/post/4 <p style="text-align: center;"><img src="http://u1.img7.ir/pZzM1.jpg" alt="کتیبه محرم" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p><div align="right"><br><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><font face="Mihan-Yekan">سال 94</font></b><br><br>مراسم نوگل سه ساله کربلا ، حضرت رقیه بنت الحسین (س)</font></div><br><div align="center"><a href="http://u1.img7.ir/DHzcj.jpg" target="_blank" title=""><img style="border: 4px solid black;" src="http://u1.img7.ir/DHzcj.jpg" alt="" data-mce-src="http://u1.img7.ir/DHzcj.jpg" data-mce-style="border: 4px solid black;" width="500" height="299"></a></div><br><div align="right"><br><br><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b>زمان : روز سه شنبه 26 آبان 94 ، راس ساعت 8 صبح </b></font><br><br><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b>مکان : سالن فتح خیبر بستان آباد</b></font><br><br><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b>به همت بنیاد خیریه یاران مهر اوجان شهرستان بستان آباد برگزار می گردد.</b></font><br></div></div><br><h1 class="clearfix"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">کلیپ ترکی لای لای رقیه ویژه شهادت حضرت رقیه</font></h1><p align="center">[http://www.aparat.com/v/L5UX6]</p><p align="center"> </p> <div class="aparatFrame"> </div> <p align="center"><a href="http://hw16.asset.aparat.com/aparat-video/93df1f0f46ec7914dc3d0519b10d1ba73299597-360p__86230.mp4" target="_blank" title=""><img src="http://u1.img7.ir/h4rJG.png" alt="دانلود ویدیو" width="175" vspace="0" hspace="0" height="33" border="0" align="bottom"></a></p><br><div align="center"><p><span style="background-color: #ffffff; color: #ff00ff; font-size: medium; "><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; " title="تصاویر جداکننده متن (1)" src="http://Avazak.ir/Java/line/Avazak.ir-Line5.gif" alt="Avazak.ir Line5 تصاویر جداکننده متن (1)" border="0"></strong></span></p></div><p style="text-align: center;" align="right"><font size="3"><b><font face="Mihan-Yekan"></font><font face="Mihan-Yekan">سال 93<br><strong></strong></font></b></font></p><p style="text-align: center;"><strong><img style="border: 3px solid black;" title="همایش نوگل سه ساله بنیاد خیریه یاران مهر اوجان شهرستان بستان آباد" src="http://u1.img7.ir/od6q9.jpg" alt="" width="500" height="313"></strong></p> <p style="text-align: center;" align="right">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong>روز 5 صفر سال 1436 هجری قمری </strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>مصادف با 7 آذر سال 1393 شمسی</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>( روز جمعه ) ساعت 8/30 الی 11 </strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>برای عرض تسلیت محضر آقا امام زمان حضرت مهدی (عج) </strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>و همچنین برای شادی ارواح طیبه شهدای اسلام و انقلاب</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>مراسمی باشکوه مثل سال های گذشته ،</strong></p> <p>در حسینه مسجد جامع بستان آباد به همت خیریه یاران مهر اوجان بستان آباد برای بانوان برگزار گردید.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.aparat.com/v/Jx03P" target="_blank"><img style="border: 4px solid black;" title="همایش نوگل سه ساله بنیاد خیریه یاران مهر اوجان شهرستان بستان آباد" src="http://u1.img7.ir/Nq9Vn.jpg" alt="" width="500" height="386"></a></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><br><a href="http://www.aparat.com/v/Jx03P" target="_blank"></a></p> <p align="center">&nbsp;[http://www.aparat.com/v/Jx03P]</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="background-color: #ffff00;">&nbsp; با استفاده از اپلیکیشن زیر «بارکد اسکنر»، ویدیو را روی موبایلتان مشاهده کنید.&nbsp; <br></span></strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="background-color: #ffff00;">&nbsp;&nbsp; میتوانید <span style="color: #0000ff;"><strong><span style="background-color: #ffff00;">اپلیکیشن زیر «بارکد اسکنر»</span></strong></span>، را روی کاغذ چاپ کنید.&nbsp; <br></span></strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="background-color: #ffff00;">و با استفاده از بارکد خوان گوشی موبایل <span style="color: #0000ff;"><strong><span style="background-color: #ffff00;">ویدیو را روی موبایلتان مشاهده کنید. </span></strong></span></span></strong></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="http://www.aparat.comhttp://mihanblog.com/public/public/html/qrcode.php?uid=Jx03P&amp;key=6a0e7f8261d73563d35c2edf1218a3c36684c511&amp;scale=0&amp;theme=d_3" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align=""></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><img src="http://u1.img7.ir/pZzM1.jpg" alt="کتیبه محرم" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p> text/html 2017-09-02T05:55:24+01:00 www.yaraneojan.ir روابط عمومی بنیاد بازدید مسئولین از بنیاد خیریه یاران مهر اوجان بستان آباد http://www.yaraneojan.ir/post/23 <font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">بازدید سرزده بازرسان استانداری از بنیاد خیریه یاران مهر اوجان<br><br></font></font><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8244548376/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86.jpg" alt="بازدید سرزه بازرسان استانداری از بنیاد خیریه یاران مهر اوجان" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><h2><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span id="ctl02_ctl01_lblFullText" class="label">سرکار خانم پورجباری ( کارشناس امور زنان ) و سرکار خانم جعفری ( رئیس امور حمل و نقل ) بصورت سرزده از بنیاد خیریه یاران مهر اوجان بستان آباد بازدید فرمودند. این بازدید که روز دوشنبه 24 اسفند 94 بعمل آمد. به مدت 5 ساعت طول کشید. و با هدف بررسی عملکرد بنیاد خیریه یاران مهر اوجان و بررسی دفاتر مالی این بنیاد صورت گرفت. در آخر نیز بازرسین محترم خشنودی و رضایت خود را از عملکرد بنیاد اعلام نمودند.</span></font></h2><font size="3" face="Mihan-IransansBold"></font><br><br><div align="center"><p><span style="background-color: #ffffff; color: #ff00ff; font-size: medium; "><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; " title="تصاویر جداکننده متن (1)" src="http://Avazak.ir/Java/line/Avazak.ir-Line5.gif" alt="Avazak.ir Line5 تصاویر جداکننده متن (1)" border="0"></strong></span></p></div><font face="Mihan-IransansBold"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="FA"><br><br>بازدید سرزده دبیرهیأت نظارت برسمن شهرستان (جناب آقای ملکی ) و<br><br>کارشناس امور بانوان فرمانداری (سرکارخانم تقوی)<br><br>از&nbsp; دفاترمالی بنیاد خیریه یاران مهر اوجان بستان آباد<br><br><br></span></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font><a href="http://u1.img7.ir/CdSCc.jpg" target="_blank" title=""><img style="border: 4px solid black;" src="http://u1.img7.ir/CdSCc.jpg" alt="" data-mce-src="http://u1.img7.ir/CdSCc.jpg" data-mce-style="border: 4px solid black;" width="500" height="375"></a><br><br><br><br><br><div align="right"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div></div><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA;} </style> <![endif]--> text/html 2017-08-26T05:33:40+01:00 www.yaraneojan.ir روابط عمومی بنیاد مشارکت بنیاد خیریه یاران مهر اوجان درنمایشگاه صنایع دستی بستان آباد http://www.yaraneojan.ir/post/5 <font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">نمایشگاه صنایع دستی با مشارکت بنیاد خیریه یاران مهر اوجان در بستان آباد برپا شد. (سال 94)</font><br><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></font><div align="center"><p style="text-align: center;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8237303942/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_2.jpg" target="_blank" title="نمایشگاه صنایع دستی با مشارکت بنیاد خیریه یاران مهر اوجان در بستان آباد برپا شد."><img src="http://s6.picofile.com/file/8237303942/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_2.jpg" alt="نمایشگاه صنایع دستی با مشارکت بنیاد خیریه یاران مهر اوجان در بستان آباد برپا شد." vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></p></div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><font face="Mihan-Koodak">طبق روال سال های گذشته ، بمناسبت دهه مبارک فجر نمایشگاه صنایع دستی تحت نظارت اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی وبا مشارکت بنیاد خیریه یاران مهر اوجان شهرستان بستان آباد و معلولین ذهنی کارگاه حمایتی تولیدی مرکز باور شهرستان بستان آباد برگزار می گردد.<br>زمان بازدید : 12 لغایت 17 بهمن ، از ساعت 8صبح الی 6عصر <br>مکان : کتابخانه عمومی شهرستان بستان آباد ، جنب پارک صبا<br></font></b></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font><div align="center"><a href="http://s7.picofile.com/file/8237303950/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_3.jpg" target="_blank" title="نمایشگاه صنایع دستی با مشارکت بنیاد خیریه یاران مهر اوجان در بستان آباد برپا شد."><img src="http://s7.picofile.com/file/8237303950/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_3.jpg" alt="نمایشگاه صنایع دستی با مشارکت بنیاد خیریه یاران مهر اوجان در بستان آباد برپا شد." vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a><br><br></div><br><p><span style="background-color: #ffffff; color: #ff00ff; font-size: medium; "><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; " title="تصاویر جداکننده متن (1)" src="http://Avazak.ir/Java/line/Avazak.ir-Line5.gif" alt="Avazak.ir Line5 تصاویر جداکننده متن (1)" border="0"></strong></span></p><p style="text-align: center;"><strong><br></strong></p><p style="text-align: center;"><strong><br></strong></p><p style="text-align: center;"><strong>بمناسبت دهه مبارک فجر نمایشگاه صنایع دستی، </strong></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong>تحت نظارت اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>و مشارکت <span style="background-color: #ffff00;">&nbsp;<a href="http://www.yaraneojan.ir/" target="_blank"><span style="background-color: #ffff00;">بنیاد خیریه یاران مهر اوجان شهرستان بستان آباد</span></a>&nbsp;</span> برگزار می گردد.(سال 93)<br></strong></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: center;"><span style="background-color: #ffff00;"><strong>زمان : 12 لغایت 17 بهمن ماه</strong></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="background-color: #ffff00;"><strong>ساعات بازدید : 9 لغایت 17</strong></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="background-color: #ffff00;"><strong>مکان : کتابخانه عمومی شهرستان بستان آباد</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: center;"><img style="border: 4px solid black;" title="مشارکت خیریه یاران مهر اوجان در نمایشگاه صنایع دستی شهرستان بستان آباد" src="http://www.axgig.com/images/86524639814509887791.jpg" alt="" width="403" height="449"></p> <p style="text-align: center;"><br><img style="border: 4px solid black;" title="مشارکت خیریه یاران مهر اوجان در نمایشگاه صنایع دستی شهرستان بستان آباد" src="http://axgig.com/images/78411357043957728154.jpg" alt="" width="500" height="375"></p> <p style="text-align: center;"><img style="border: 4px solid black;" title="مشارکت خیریه یاران مهر اوجان در نمایشگاه صنایع دستی شهرستان بستان آباد" src="http://axgig.com/images/05488428988940163283.jpg" alt="" width="500" height="375"></p> <p style="text-align: center;"><img style="border: 4px solid black;" title="مشارکت خیریه یاران مهر اوجان در نمایشگاه صنایع دستی شهرستان بستان آباد" src="http://axgig.com/images/69215443492424990961.jpg" alt="" width="500" height="375"></p><div align="center"><p style="text-align: center;"><img style="border: 4px solid black;" title="مشارکت خیریه یاران مهر اوجان در نمایشگاه صنایع دستی شهرستان بستان آباد" src="http://www.axgig.com/images/43330759763640217904.jpg" alt="" width="500" height="375"></p></div> <p style="text-align: center;"><img style="border: 4px solid black;" title="مشارکت خیریه یاران مهر اوجان در نمایشگاه صنایع دستی شهرستان بستان آباد" src="http://s1.img7.ir/imCMo.jpg" alt="" width="500" height="375"></p> text/html 2016-09-13T08:04:37+01:00 www.yaraneojan.ir روابط عمومی بنیاد اخبار خیریه یاران مهر اوجان بستان اباد http://www.yaraneojan.ir/post/94 <div align="center"><div align="right"><img src="http://s6.picofile.com/file/8267217700/%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85.jpg" alt="همایش عارف و شاعر نامی ایران (خسته قاسم ) تیکمه داش" align="right" border="0" hspace="7" vspace="5" width="258" height="360"></div><br><br><br><div align="right"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b>باسلام ودرود</b></font><br><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b>احتراما بدینوسیله از تمامی بزرگواران دعوت میشود در همایش ادبی خسته قاسیم</b></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b> شرکت فرمایند.</b></font><br><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp;زمان : مورخه95/6/24&nbsp; راس ساعت 10 صبح الی بعدازظهر<br>نهار هم در خدمت دوستان خواهیم بود.</b></font><br><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b>مکان : بستان اباد شهر تیکمه داش سالن ورزشی الزهراء</b></font><br></div><br><a href="http://www.yaraneojan.ir/post/104" target="_blank" title="همایش عارف و شاعر نامی ( خسته قاسم ) تکمه داش"><img src="http://s1.picofile.com/file/8260166992/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8.png" alt="ادامه مطلب" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br><span style="background-color: #ffffff; color: #ff00ff; font-size: medium; "><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; " title="تصاویر جداکننده متن (1)" src="http://Avazak.ir/Java/line/Avazak.ir-Line5.gif" alt="Avazak.ir Line5 تصاویر جداکننده متن (1)" border="0"></strong></span><img src="http://s7.picofile.com/file/8267017668/ghorban.jpg" alt="" align="middle" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br></div><br><span style="background-color: #ffffff; color: #ff00ff; font-size: medium; "><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; " title="تصاویر جداکننده متن (1)" src="http://Avazak.ir/Java/line/Avazak.ir-Line5.gif" alt="Avazak.ir Line5 تصاویر جداکننده متن (1)" border="0"></strong></span><br><br><br><div align="center"><div align="right"><div align="center"><font size="3"><b><font face="Mihan-Koodak"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/574/1719972/3.jpg" alt="" align="right" border="0" hspace="7" vspace="5" width="280" height="372">حضورخانم اسلامی مدیرعامل بنیادخیریه یاران مهراوجان بهمراه خانم جعفردوست و اقایان:شاداب(کارشناس سمن فرمانداری) آریانی(انجمن ادبی)، کریم زاده(خیریه سیدالشهداء).تبریز: 95.6.17<br></font><font face="Mihan-Koodak"><br></font></b></font><br><br><p><span style="background-color: #ffffff; color: #ff00ff; font-size: medium; "><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; " title="تصاویر جداکننده متن (1)" src="http://Avazak.ir/Java/line/Avazak.ir-Line5.gif" alt="Avazak.ir Line5 تصاویر جداکننده متن (1)" border="0"><br></strong></span></p><p><br><font size="3"><b><font face="Mihan-Koodak"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/574/1719972/6.jpg" alt="اهدای 150 جلد کتاب کمک اموزشی، علمی، ادبی و قرانی" align="right" border="0" hspace="7" vspace="5" width="282" height="210"></font></b></font><font size="3"><b><font face="Mihan-Koodak">&nbsp; اهدای بیش از 150 جلدکتاب کمک آموزشی، علمی، ادبی و قرآنی به دانش آموزان و دانشجویان&nbsp; بی بضاعت توسط جناب آقای علیرضابخشایشی مدیرمحترم نشربخشایش قم در جهت ترویج فرهنگ کتابخوانی</font></b></font><span style="background-color: #ffffff; color: #ff00ff; font-size: medium; "><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; " title="تصاویر جداکننده متن (1)" src="http://Avazak.ir/Java/line/Avazak.ir-Line5.gif" alt="Avazak.ir Line5 تصاویر جداکننده متن (1)" border="0"></strong></span></p><p><br><span style="background-color: #ffffff; color: #ff00ff; font-size: medium; "><strong></strong></span></p><font size="3"><b><font face="Mihan-Koodak"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/574/1719972/4.jpg" alt="" align="right" border="0" hspace="7" vspace="5" width="282" height="158">سپاس از یاور پرمهر جناب آقای ناصری&nbsp;&nbsp; 95.6.16<br><br>کیف و لوازم التحریر اهدایی ادیب نیک اندیش: جناب آقای ناصری <br>مهرتان پایدار....... نامتان ماندگار</font></b></font><br><br><p><span style="background-color: #ffffff; color: #ff00ff; font-size: medium; "><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; " title="تصاویر جداکننده متن (1)" src="http://Avazak.ir/Java/line/Avazak.ir-Line5.gif" alt="Avazak.ir Line5 تصاویر جداکننده متن (1)" border="0"></strong></span></p><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/574/1719972/02.jpg" alt="خرید کیف" align="right" border="0" hspace="7" vspace="5" width="281" height="209"><br><br><div align="right"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak">آفرین بر دستهای مهربان ...<br><br>خرید 40 عدد کیف مدرسه ازمحل کمکهای مردمی توسط هیات مدیره بنیادخیریه یاران مهر اوجان</font></b><br></div><br><p><span style="background-color: #ffffff; color: #ff00ff; font-size: medium; "><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; " title="تصاویر جداکننده متن (1)" src="http://Avazak.ir/Java/line/Avazak.ir-Line5.gif" alt="Avazak.ir Line5 تصاویر جداکننده متن (1)" border="0"></strong></span></p><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/574/1719972/0001.jpg" alt="یونیفورم مدرسه" align="right" border="0" hspace="7" vspace="5" width="280" height="374"><br><br></div><b><font size="3" face="Mihan-Koodak">بهمت یاوران گرانقدر وبا مبالغ جمع آوری شده در گلریزان 10شهریور 70 دست یونیفورم مدرسه ومقنعه خریداری شده و دربین دانش آموزان خیریه توزیع گردید. مهرتان پایدار</font></b><br></div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br><br><br></font><br><p><span style="background-color: #ffffff; color: #ff00ff; font-size: medium; "><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; " title="تصاویر جداکننده متن (1)" src="http://Avazak.ir/Java/line/Avazak.ir-Line5.gif" alt="Avazak.ir Line5 تصاویر جداکننده متن (1)" border="0"></strong></span></p><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Koodak"><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/574/1719972/7.jpg" alt="جهیزیه" align="right" border="0" hspace="7" vspace="5" width="283" height="212">&nbsp; <font size="3">بمناسبت حلول ماه مبارک ذی الحجه و به همت خیرین، جهیزیه 3 نوعروس، تحویل خانواده های نیازمند گردید.از اول شهریور 8 مورد جهیزیه و 5 سیسمونی توسط هیات امنای محترم خیریه اهدا شده است</font><br></font></font><br><span style="background-color: #ffffff; color: #ff00ff; font-size: medium; "><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; " title="تصاویر جداکننده متن (1)" src="http://Avazak.ir/Java/line/Avazak.ir-Line5.gif" alt="Avazak.ir Line5 تصاویر جداکننده متن (1)" border="0"></strong></span><div align="right"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br>&nbsp;<img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/574/1719972/9.jpg" alt="" align="right" border="0" hspace="7" vspace="5" width="296" height="221"> اهدای لباس مجلسی دخترانه، جمعا بارزش 500هزارتومان توسط خانم سالاری در روز تعاون و همکاری 95.6.13 بدفتر بنیاد خیریه یاران مهر اوجان<br><br></font></b><br><b><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="background-color: #ffffff; color: #ff00ff; font-size: medium; "><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; " title="تصاویر جداکننده متن (1)" src="http://Avazak.ir/Java/line/Avazak.ir-Line5.gif" alt="Avazak.ir Line5 تصاویر جداکننده متن (1)" border="0"></strong><br></span>&nbsp;<img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/574/1719972/8.jpg" alt="جهیزیه" align="right" border="0" hspace="7" vspace="5" width="291" height="217"> بمناسبت روز ازدواج، بانوی اهل روستای کرگان از توابع بستان آباد، تعدای لباس مجلسی و لوازم خانگی به نوعروسان خیریه اهدا نمود.</font></b><br></div><p><span style="background-color: #ffffff; color: #ff00ff; font-size: medium; "><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; " title="تصاویر جداکننده متن (1)" src="http://Avazak.ir/Java/line/Avazak.ir-Line5.gif" alt="Avazak.ir Line5 تصاویر جداکننده متن (1)" border="0"><br></strong></span></p><p><br><span style="background-color: #ffffff; color: #ff00ff; font-size: medium; "><strong></strong></span></p><font size="4" face="Mihan-IransansBold">دعوتنامه</font><br></div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br>سلام هموطن&nbsp; روزتان بخیر و نیکی<br>بنیادخیریه یاران مهر اوجان با هدف حمایت از دانش آموزان و دانشجویان مستعد نیازمند<br>شمارا به جشن بزرگ مهربانی دعوت مینماید<br><font face="Mihan-Koodak"><br>در این جشن بزرگ همدلی، ما و شما میزبان مادران آبرومندی هستیم که بدلیل فقر و نداری، شرمنده کودکان و نوجوانان عزیزشان هستند. بچه های بااستعداد که&nbsp; جور بی عدالتی روزگار را بدوش میکشند و در خردسالی زهر تلخ فقر و نداری را نوشیده و کودک کار میشوند.این کودکان و مادران زحمتکش نیازمند دستگیری دستان مهربان شما یاوران پرمهر هستند.</font><br><br></font><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">مهرتان پایدار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نامتان ماندگار <br><br></font><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Koodak">ما هرروز از ساعت 9صبح تا 14ظهر در محل دفترخیریه، آماده دریافت هدایا و کمکهای نقدی و غیر نقدی شما نیکوکاران گرانقدر هستیم. </font><br></div><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Koodak">اقلام مورد نیاز: پوشاک مدرسه، کیف و کفش، لوازم التحریر، برنج و گوشت و ارزاق <br>آدرس: آذربایجانشرقی بستان آباد میدان مولوی، خ طالقانی شرقی، کوچه شهید محمدی <br>تلفاکس: 04143330212 <br>1550296475 جام بانک ملت بنام بنیاد خیریه یاران مهر اوجان<br><br>جشن بزرگ گلریزان: چهارشنبه 10 شهریور حسینیه مسجداعظم امیرالمومنین: ازساعت 5عصر&nbsp; <br>چشم براه حضور سبزتان هستیم<br></font><br></div></div><br><p><span style="background-color: #ffffff; color: #ff00ff; font-size: medium; "><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; " title="تصاویر جداکننده متن (1)" src="http://Avazak.ir/Java/line/Avazak.ir-Line5.gif" alt="Avazak.ir Line5 تصاویر جداکننده متن (1)" border="0"></strong></span></p><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br>چی شد که بنیادخیریه یاران مهر اوجان در شهرستان بستان آباد ایجاد شد؟؟؟</font><br><br><font size="3"><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Koodak"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font face="Mihan-Koodak">بخاطر می آورم روزهایی را که آقای اصلانی رئیس وقت کمیته امداد بستان آباد می آمدند داروخانه دکتررشادی، وباهم میرفتند دیدار خانواده های محروم تحت پوشش... آقای دکتر از بازدیدها و میزان کمکهایش چیزی نمیگفت، فقط از علت فقر حاکم بر این خانواده ها صحبت میکرد: بنظر ایشان کمبود سواد و آگاهی کافی و نبود بهداشت مناسب و فقدان مدیریت اقتصاد خانواده ریشه همه مشکلات این خانواده ها بود.<br><br>تااینکه دیماه سال 1386 بالاخره با راهنمایی و مشورت آقای خداده معاون وقت فرمانداری بستان آباد تصمیم گرفتند که بنیادخیریه یاران مهر اوجان را&nbsp; تاسیس نمایند.<br><br>این بنیاد باهدف حمایت مالی، تحصیلی، مهارتی و مشاوره ای&nbsp; دانش آموزان و دانشجویان مستعد بی بضاعت تشکیل گردیده است که بعلت فقر مالی قادر به ادامه تحصیل نمی باشند.<br><br>حالا این بنیاد سالهاست که با همت هیات مدیره و هیات امنای بسیار فعال و جمع بزرگی از نیکوکاران نیک اندیش شهرستان بستان آباد مشکل گشای بسیاری از خانواده های آبرومند نیازمند گردیده است.<br></font></b></font></font></font></font><br><p><span style="background-color: #ffffff; color: #ff00ff; font-size: medium; "><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; " title="تصاویر جداکننده متن (1)" src="http://Avazak.ir/Java/line/Avazak.ir-Line5.gif" alt="Avazak.ir Line5 تصاویر جداکننده متن (1)" border="0"></strong></span></p><font size="3"><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Koodak"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font face="Mihan-Koodak"><br></font></b></font></font></font></font><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/574/1719972/5.jpg" alt="روز داروساز" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b>جناب آقای دکتر محمد علی رشادی</b></font><font face="Mihan-IransansBold"><br><font size="3"><b>(بنیانگذار بنیاد خیریه یاران مهر اوجان بستان آباد)</b></font><br><font size="3"><b>با دلی آکنده از احترام و سپاس ،</b></font><br><font size="3"><b>فرا رسیدن پنجم شهریورماه ،</b></font><br><font size="3"><b>روز داروسازی را به شما صمیمانه تبریک عرض می‌نماییم.</b></font></font><br></div><font size="3"><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Koodak"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font face="Mihan-Koodak"><br></font></b></font></font></font></font><br><p><span style="background-color: #ffffff; color: #ff00ff; font-size: medium; "><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; " title="تصاویر جداکننده متن (1)" src="http://Avazak.ir/Java/line/Avazak.ir-Line5.gif" alt="Avazak.ir Line5 تصاویر جداکننده متن (1)" border="0"><br></strong></span></p><p><br><span style="background-color: #ffffff; color: #ff00ff; font-size: medium; "><strong></strong></span></p><font size="3"><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Koodak"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font face="Mihan-Koodak">بنیاد خیریه یاران مهر اوجان با هدف حمایت از دانش آموزان و دانشجویان مستعد بی بضاعت و تامین جهیزیه نوعروسان مستمند، همواره بصورت روز افزون به حمایت های مادی ،معنوی و عاطفی همه مردم،شرکت ها و موسسات توانمند نیاز دارد ، تا بتواند به خدمات وسیع حمایتی و آموزشی خود تداوم بخشد.<br><br><font face="Mihan-IransansBold">چگونه می توان به خانواده های بنیاد خیریه کمک نمود؟</font><br><br>این بنیاد خیریه، سازمانی غیردولتی و غیر انتفاعی است که تنها با اتکا به کمکهای مردمی اداره می شود.<br>شما نیز می توانید به روشهای زیر خادمین بنیاد را یاری نمایید :<br>1-انجام فعالیت داوطلبانه در حوزه های مورد نیاز موسسه</font><font face="Mihan-Koodak"><br>2- قبول عضویت خیریه و پرداخت منظم حق عضویت ماهانه(ده هزار تومان)<br>3-تعهد هزینه غذا،پوشاک و درمان یک کودک در یکسال ویا هزینه تکفل تحصیلی یک دانش آموز مستعد بی بضاعت<br>4-خرید واهدای لوازم مورد نیاز خانواده های مددجو (فهرست تجهیزات از دفتر خیریه قابل دریافت است)<br>5- کمکهای نقدی (به هر میزان)<br>6-کمک های غیر نقدی(فهرست نیازهادردفتر خیریه موجود می باشد)<br>7-دریافت قلکهای خیریه و قراردادن آن در منزل یا محل کار<br>&nbsp;8-شرکت در برنامه های گلریزان خیریه<br></font></b></font></font></font></font><div align="center"><font size="3"><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Koodak"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font face="Mihan-Koodak"><font face="Mihan-Yekan">بستان آباد خ طالقانی کوچه شهید محمدی دفتر بنیاد خیریه یاران مهر اوجان<font size="4"><br><br>تلفاکس 04143330212</font></font></font></b></font></font></font></font><br></div><font size="3"><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Koodak"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font face="Mihan-Koodak"><br></font></b></font></font></font></font><br><p><span style="background-color: #ffffff; color: #ff00ff; font-size: medium; "><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; " title="تصاویر جداکننده متن (1)" src="http://Avazak.ir/Java/line/Avazak.ir-Line5.gif" alt="Avazak.ir Line5 تصاویر جداکننده متن (1)" border="0"></strong></span></p><font size="3"><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Koodak"><font face="Mihan-IransansBold"><br>طرح&nbsp; قلک پس انداز خیریه ماهانه 10 هزارتومان</font></font></font></font><br><div align="center"><div align="right"><font size="3"><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Koodak"><br>شما نیکوکار خیراندیش هم دعوتین.. با هرمبلغ که برایتان مقدورست لطفا مارا در این راه خیر همراهی فرمایید. با امتنان: اسلامی<br><br>6037701455782398 بنام خانم علیپور امور مالی خیریه.<br>&nbsp;1550296475 جام بانک ملت بنام بنیادخیریه یاران مهر اوجان<br>این یک دعوت انسان دوستانه وخیرخواهانه است وشما پیام آور این طرح مهربانی میباشید<br></font></font></font><br><p><span style="background-color: #ffffff; color: #ff00ff; font-size: medium; "><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; " title="تصاویر جداکننده متن (1)" src="http://Avazak.ir/Java/line/Avazak.ir-Line5.gif" alt="Avazak.ir Line5 تصاویر جداکننده متن (1)" border="0"></strong></span></p><font size="3"><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Koodak"><br>بنیادخیریه یاران مهر اوجان (حمایت از دانش آموزان و دانشجویان مستعد بی بضاعت):<br><br><font face="Mihan-IransansBold">فراخوان مشارکت در تهیه‌ی لوازم التحریر و تأمین هزینه‌های تحصیلی برای کودکان و نوجوانان محروم</font><br><br>"تنها غذا کافی نیست,برای آنها امکان آموختن فراهم کنید"<br>با توجه به نزدیک شدن به زمان آغاز سال تحصیلی، قصد داریم برنامه‌ای را برای تهیه‌ی لوازم‌التحریر ,فرم مدارس و پرداخت شهریه برای دانش‌آموزان محروم انجام دهیم.<br><br><font size="4">شمامی‌توانیدحداکثر تاتاریخ ۱۰شهریورکمک‌هایتان رابه حساب زیر واریز کنید.</font></font><font face="Mihan-Koodak"><font size="4"><br>شماره حساب:1550296475 بانک ملت بستان آباد<br>به نام بنیادخیریه یاران مهر اوجان</font><br>شماره ثبت: 35<br><br>&nbsp;لطفا کمکهای غیرنقدی خودرا به دفتر خیریه ارسال فرمائید. <br><font size="4">آدرس: بستان آباد خ طالقانی، کوچه شهید محمدی، ساختمان بنیاد خیریه یاران مهر اوجان بستان آباد</font></font><br><br></font></font><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Koodak">تلفکس : 0212 4333 041</font><br></div><br><p><span style="background-color: #ffffff; color: #ff00ff; font-size: medium; "><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; " title="تصاویر جداکننده متن (1)" src="http://Avazak.ir/Java/line/Avazak.ir-Line5.gif" alt="Avazak.ir Line5 تصاویر جداکننده متن (1)" border="0"></strong></span></p><font size="3"><font face="Mihan-IransansBold"><br>مدیر جدید آموزش و پرورش بستان آباد منصوب شد<br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/574/1719972/fathi.jpg" alt="مدیر جدید آموزش و پرورش بستان آباد منصوب شد" align="right" border="0" hspace="7" vspace="5" width="227" height="163"><font face="Mihan-Koodak">طی حکمی از سوی مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی ، آقای احمد امیر هوشنگی به عنوان مدیر جدید آموزش و پرورش شهرستان بستان آباد منصوب شد.<br><br><br><br>بنیاد خیریه یاران مهر اوجان، مراتب تشکر وقدردانی را از زحمات وتلاش های آقای فتحی (مدیر سابق آموزش و پرورش بستان آباد) اعلام میدارد.<br>و به آقای احمد امیرهوشنگی آرزوی موفقیت در راه خدمت به مردم , از جمله دانش آموزان را دارد.</font><br></font></font></div><p><span style="background-color: #ffffff; color: #ff00ff; font-size: medium; "><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; " title="تصاویر جداکننده متن (1)" src="http://Avazak.ir/Java/line/Avazak.ir-Line5.gif" alt="Avazak.ir Line5 تصاویر جداکننده متن (1)" border="0"></strong></span></p><p><br></p><p><br><span style="background-color: #ffffff; color: #ff00ff; font-size: medium; "><strong></strong></span></p><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><font face="Mihan-Koodak"><font face="Mihan-IransansBold">نرم افزار انتخاب رشته کنکور 95 (سراسری و آزاد)<br><br></font></font></font></font><br><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><font face="Mihan-Koodak"><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://www.kanoon.ir/Public/CourseSelection.aspx?gc=1&amp;se=muni" target="_blank" title="نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری گروه ریاضی">گروه ریاضی</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.kanoon.ir/Public/CourseSelection.aspx?gc=2&amp;se=muni" target="_blank" title="نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری گروه تجربی">گروه تجربی</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.kanoon.ir/Public/CourseSelection.aspx?gc=3&amp;se=muni" target="_blank" title="نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری گروه انسانی">گروه انسانی</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.kanoon.ir/Public/CourseSelection.aspx?gc=4&amp;se=muni" target="_blank" title="نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری گروه هنر">گروه هنر</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.kanoon.ir/Public/CourseSelection.aspx?gc=5&amp;se=muni" target="_blank" title="نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری گروه زبان">گروه زبان</a></font></font></font></font><br><br></div><br><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">با کلیک روی گروه خود به صفحه مورد نظر منتقل می شوید</font><br></div><p><span style="background-color: #ffffff; color: #ff00ff; font-size: medium; "><strong><br></strong></span></p><p><span style="background-color: #ffffff; color: #ff00ff; font-size: medium; "><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; " title="تصاویر جداکننده متن (1)" src="http://Avazak.ir/Java/line/Avazak.ir-Line5.gif" alt="Avazak.ir Line5 تصاویر جداکننده متن (1)" border="0"></strong></span></p><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><font face="Mihan-Koodak"><font face="Mihan-IransansBold"><br>دیدارمسئولین دانشگاه صنعتی سهندتبریز ازخیریه یاران مهر اوجان بستان آباد</font><br><br><img src="http://s1.picofile.com/file/8262937684/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%B3%D9%87%D9%86%D8%AF_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2_%D8%A7%D8%B2_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF.jpg" alt="دیدار مسئولین دانشگاه صنعتی سهند تبریز از بنیاد خیریه یاران مهر اوجان بستان آباد" align="right" border="0" hspace="7" vspace="5" width="195" height="322">حضورآقای دکترجعفری زاده مدیرمرکز کارآفرینی و دانش آموختگان دانشگاه صنعتی سهندتبریز وسرکار خانم نغمه یزدان کریمی مشاور این مرکز، در دفتربنیادخیریه یاران مهر اوجان بستان آباد،بمنظور آشنایی با فعالیتهای خیریه وباهدف شناسایی پتانسیل های مشترک جهت کمک به اشتغال دانشجویان بومی محصل در دانشگاه صنعتی سهند تبریز </font><br><br><br><br><br><br><br></font></font><br><div align="center"><div align="right"><br><p><span style="background-color: #ffffff; color: #ff00ff; font-size: medium; "><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; " title="تصاویر جداکننده متن (1)" src="http://Avazak.ir/Java/line/Avazak.ir-Line5.gif" alt="Avazak.ir Line5 تصاویر جداکننده متن (1)" border="0"></strong></span></p></div></div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><font face="Mihan-Koodak"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">روز خبرنگار</font><br><img src="http://s2.picofile.com/file/8262940976/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1.jpg" alt="روز خبرنگار" align="right" border="0" hspace="7" vspace="5" width="292" height="196">صداقت،شجاعت،صراحت<br>ازبارزترین ویژگی‌های خبرنگاران است<br>روزخبرنگار برهمراهان همیشگی خیریه،<br>آقایان علی کبیر وسعید علیزاده<br>وهم چنین گروه خبری دیار شهریار تبریگ می گوییم.</font><br><br></font></font><br><div align="center"><div align="right"><span style="background-color: #ffffff; color: #ff00ff; font-size: medium; "><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; " title="تصاویر جداکننده متن (1)" src="http://Avazak.ir/Java/line/Avazak.ir-Line5.gif" alt="Avazak.ir Line5 تصاویر جداکننده متن (1)" border="0"></strong></span></div></div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><b><font face="Mihan-Koodak"><br><img src="http://s2.picofile.com/file/8262939084/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%8C_%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7_%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85_%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A8_%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87%DB%8C.jpg" alt="بررسی مشکلات جوانان شهرستان بستان آباد در دیدار مسئولین، ورزشکاران و روسای هیات های ورزشی شهرستان با فرماندار محترم جناب آقای بدرشکوهی" align="right" border="0" hspace="7" vspace="5" width="292" height="219">بررسی مشکلات جوانان شهرستان بستان آباد در دیدار مسئولین، ورزشکاران و روسای هیات های ورزشی شهرستان با فرماندار محترم جناب آقای بدرشکوهی.</font></b><br><br><br><br></font></font><br><div align="center"><div align="right"><p><span style="background-color: #ffffff; color: #ff00ff; font-size: medium; "><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; " title="تصاویر جداکننده متن (1)" src="http://Avazak.ir/Java/line/Avazak.ir-Line5.gif" alt="Avazak.ir Line5 تصاویر جداکننده متن (1)" border="0"></strong></span></p></div></div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><br>حضور سرپرست ثبت شرکت های استان آذربایجان شرقی جناب آقای محمدعلی حقی در دفتر بنیاد خیریه<br><img src="http://s1.picofile.com/file/8260637018/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1_%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A8_%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AD%D9%82%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87.jpg" alt="حضور سرپرست ثبت شرکتهای استان آذربایجان شرقی جناب آقای محمدعلی حقی در دفتر بنیاد خیریه" align="right" border="0" hspace="7" vspace="5" width="257" height="192"><br><font face="Mihan-Koodak">سرپرست ثبت شرکت های استان آذربایجان شرقی جناب آقای محمدعلی حقی ضمن دیداروحضور در دفتر بنیاد خیریه، موانع ومشکلات ثبت خیریه وشرکت های شهرستان بستان آباد را بررسی و رفع نمودند.</font><br><br><br></font></font><br><div align="center"><div align="right"><p><span style="background-color: #ffffff; color: #ff00ff; font-size: medium; "><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; " title="تصاویر جداکننده متن (1)" src="http://Avazak.ir/Java/line/Avazak.ir-Line5.gif" alt="Avazak.ir Line5 تصاویر جداکننده متن (1)" border="0"></strong></span></p></div></div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><br>تجلیل از مدیر عامل و بانوان هیئت امناء بنیاد خیریه یاران مهر اوجان از طرف هلال احمر بستان آباد<br><img src="http://s2.picofile.com/file/8260635068/%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D9%88_%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%B1%D9%81_%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF.jpg" alt="تجلیل از مدیر عامل و بانوان هیئت امناء بنیاد خیریه یاران مهر اوجان از طرف هلال احمر بستان آباد" align="right" border="0" hspace="7" vspace="5" width="250" height="187"><font face="Mihan-Koodak"><br>درمراسم بازدید معاونت داوطلبان جمعیت هلال احمر استان ازخانه داوطلبان بستان آباد از مدیر عامل بنیاد خیریه یاران مهر اوجان رئیس خانه داوطلبان هلال احمر بستان آباد ( سرکار خانم اسلامی ) و از بانوان هیئت امناء بنیاد&nbsp; تجلیل بعمل آمد.</font><br><br><br><font face="Mihan-Koodak"><br>در این مراسم </font></font></font><font size="3" face="Mihan-Koodak">معاونت داوطلبان جمعیت هلال احمر استان آذربایجان شرقی ، جناب آقای شریفی&nbsp; ضمن تشکر و قدر دانی از زحمات عوامل بنیاد خیریه یاران مهر اوجان در کمک به برنامه های خداپسندانه و انسان دوستانه ، علی الخصوص طرح های فرشتگان رحمت و همای رحمت ، لوح تقدیری بنا به یادبود به سرکار خانم اسلامی ( مدیر عامل بنیاد و رئیس خانه داوطلبان هلال احمر بستان آباد ) و جمعی از بانوان هیأت امناء بنیاد </font><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><font face="Mihan-Koodak">،خانم ها : پناهی، حمدی پور، نیرومند، بیوتی، فرهنگی و امیری اهدا نمودند.</font><br></font></font><br><div align="center"><div align="right"><p><span style="background-color: #ffffff; color: #ff00ff; font-size: medium; "><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; " title="تصاویر جداکننده متن (1)" src="http://Avazak.ir/Java/line/Avazak.ir-Line5.gif" alt="Avazak.ir Line5 تصاویر جداکننده متن (1)" border="0"></strong></span></p></div></div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><br>تقدیراز مدیر عامل بنیاد خیریه یاران مهر اوجان ( ریاست خانه داوطلبان هلال احمربستان آباد )<br><br></font></font><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><img src="http://s2.picofile.com/file/8260630276/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C.bmp" alt="تقدیراز مدیر عامل بنیاد خیریه یاران مهر اوجان ( ریاست خانه داوطلبان هلال احمربستان آباد )" align="texttop" border="0" hspace="7" vspace="5"></font><br></div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-Koodak">تقدیر از ریاست خانه داوطلبان هلال احمر بستان آباد سرکارخانم اسلامی (مدیر عامل بنیاد خیریه یاران مهراوجان) توسط معاونت محترم داوطلبان جمعیت هلال احمر استان آذربایجان شرقی<br></font><br></font><br><div align="center"><div align="right"><p><span style="background-color: #ffffff; color: #ff00ff; font-size: medium; "><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; " title="تصاویر جداکننده متن (1)" src="http://Avazak.ir/Java/line/Avazak.ir-Line5.gif" alt="Avazak.ir Line5 تصاویر جداکننده متن (1)" border="0"></strong></span></p></div></div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br>مرکز توانبخشی معلولان ذهنی زیر15سال شهرستان بستان آباد با حضور مدیرکل بهزیستی استان آذربایجان شرقی به بهره برداری رسید.</font><div align="center"><div align="right"><p align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8260160084/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D8%AF.jpg" alt="مرکز توانبخشی معلولان ذهنی زیر15سال شهرستان بستان آباد با حضور مدیرکل بهزیستی استان آذربایجان شرقی به بهره برداری رسید." align="right" border="0" hspace="7" vspace="0"></p><font size="3" face="Mihan-Koodak">&nbsp; این مرکز که در زمینی به مساحت 250متر مربع و با اعتباری افزون&nbsp; بر2میلیارد ریال ایجاد شده است ، برای بیش از50 معلول ذهنی شهرستان خدمات رایگان ارائه خواهد داد.</font></div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="2"><a href="http://yaraneojan.ir/post/97" target="_blank" title="مرکز توانبخشی معلولان ذهنی زیر15سال شهرستان بستان آباد با حضور مدیرکل بهزیستی استان آذربایجان شرقی به بهره برداری رسید."><img src="http://s1.picofile.com/file/8260166992/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8.png" alt="ادامه مطلب" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br></font></font><br><div align="center"><div align="right"><p><span style="background-color: #ffffff; color: #ff00ff; font-size: medium; "><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; " title="تصاویر جداکننده متن (1)" src="http://Avazak.ir/Java/line/Avazak.ir-Line5.gif" alt="Avazak.ir Line5 تصاویر جداکننده متن (1)" border="0"></strong></span></p></div></div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="2"><br>حضور هیأت مدیره وهیأت امنا و یاوران مهر بنیاد خیریه یاران مهر اوجان<br>بهمراه جمعی از مردم شریف بستان آباد.</font></font><br><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="2">در گئجه لر برنامه سی ،شبکه استانی سهند استان آذربایجان شرقی<br><br>[http://www.aparat.com/v/Scg4R]</font></font><br><div align="center"><div align="center"><h1 class="vone__title" align="center"><a href="http://as11.asset.aparat.com/aparat-video/a_fc37e0f06f6j87l0g32ij78i91e68717898jj9266370-275t__4592b.mp4" target="_blank" title="مردم بستان آباددرگئجه لر برنامه سی شبکه سهند آذربایجان1"><img src="http://u1.img7.ir/h4rJG.png" alt="دانلود ویدیو" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="175" height="33"></a></h1><p><br></p><p><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="2"><a href="http://www.yaraneojan.ir/post/96" target="_blank" title="مردم بستان آباددرگئجه لر برنامه سی شبکه سهند آذربایجان"><img src="http://s1.picofile.com/file/8260166992/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8.png" alt="ادامه مطلب" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></font></font></p></div></div></div><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font><div align="center"><div align="right"><p><span style="background-color: #ffffff; color: #ff00ff; font-size: medium; "><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; " title="تصاویر جداکننده متن (1)" src="http://Avazak.ir/Java/line/Avazak.ir-Line5.gif" alt="Avazak.ir Line5 تصاویر جداکننده متن (1)" border="0"></strong></span></p></div></div><p class="MsoNormal"><br></p><div align="center"><br><div align="right"><span style="background-color: #ffffff; color: #ff00ff; font-size: medium; "><strong><br></strong></span><div align="center"><font size="6"><span style="background-color: #ffffff; color: #ff00ff; font-size: medium; "><strong><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://www.yaraneojan.ir/post/94" target="_blank" title="آرشیو اخبار">آرشیو اخبار</a></font></strong></span></font><br><span style="background-color: #ffffff; color: #ff00ff; font-size: medium; "><strong></strong></span></div><span style="background-color: #ffffff; color: #ff00ff; font-size: medium; "><strong><br><br></strong></span></div></div> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2016-08-09T03:30:46+01:00 www.yaraneojan.ir روابط عمومی بنیاد دانش آموزان و دانشجویان خیریه یاران مهر اوجان http://www.yaraneojan.ir/post/39 <br><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><font size="3"><font face="Mihan-Koodak"><font face="Mihan-IransansBold">نرم افزار انتخاب رشته کنکور 95 (سراسری و آزاد)<br><br></font></font></font></font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><font size="3"><font face="Mihan-Koodak"><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://www.kanoon.ir/Public/CourseSelection.aspx?gc=1&amp;se=muni" target="_blank" title="نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری گروه ریاضی">گروه ریاضی</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.kanoon.ir/Public/CourseSelection.aspx?gc=2&amp;se=muni" target="_blank" title="نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری گروه تجربی">گروه تجربی</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.kanoon.ir/Public/CourseSelection.aspx?gc=3&amp;se=muni" target="_blank" title="نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری گروه انسانی">گروه انسانی</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.kanoon.ir/Public/CourseSelection.aspx?gc=4&amp;se=muni" target="_blank" title="نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری گروه هنر">گروه هنر</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.kanoon.ir/Public/CourseSelection.aspx?gc=5&amp;se=muni" target="_blank" title="نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری گروه زبان">گروه زبان</a></font></font></font></font><br><br></div><br><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">با کلیک روی گروه خود به صفحه مورد نظر منتقل می شوید</font><br></div><p><span style="background-color: #ffffff; color: #ff00ff; font-size: medium; "><strong><br></strong></span></p><br><div align="center"><p><span style="background-color: #ffffff; color: #ff00ff; font-size: medium; "><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; " title="تصاویر جداکننده متن (1)" src="http://Avazak.ir/Java/line/Avazak.ir-Line5.gif" alt="Avazak.ir Line5 تصاویر جداکننده متن (1)" border="0"></strong></span></p></div><font size="3"><font face="Mihan-IransansBold"><br>اهدای کارت هدیه یک میلیون ریالی به دانشجویان بنیاد خیریه یاران مهر اوجان ، به مناسبت عید نوروز<br></font></font><div align="right"><p align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8243508484/%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%B9%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86.jpg" alt="طرح عیدانه بنیاد خیریه یاران مهر اوجان" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p><br></p><h2><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span id="ctl02_ctl01_lblFullText" class="label">بنیاد خیریه یاران مهر اوجان بستان آباد طبق روال هر سال ،</span><span id="ctl02_ctl01_lblFullText" class="label">امسال نیز </span><span id="ctl02_ctl01_lblFullText" class="label">در قالب طرح عیدانه ، به مددجویان خود&nbsp; پوشاک ، کفش ، ارزاق ( روغن ، برنج و گوشت ) ، چای ، قند ، آجیل و پارچه عیدی داد. هم چنین این بنیاد کارت هدیه یک میلیون ریالی به دانشجویان تحت پوشش خود عیدی داد. تا عید مددجویان را پررنگ تر سازد.</span></font></h2> <br><br><div align="center"><p><span style="background-color: #ffffff; color: #ff00ff; font-size: medium; "><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; " title="تصاویر جداکننده متن (1)" src="http://Avazak.ir/Java/line/Avazak.ir-Line5.gif" alt="Avazak.ir Line5 تصاویر جداکننده متن (1)" border="0"></strong></span></p></div><font size="3"><font face="Mihan-IransansBold"><br><br>اعطای کمک هزینه تحصیلی به مددجویان دانشجو، به مناسبت روز دانشجو<br><br><font face="Mihan-Koodak">باتوجه به اینکه حمایت از دانش آموزان و دانشجویان بی بضاعت ، یکی از اهداف بنیاد خیریه یاران مهر اوجان می باشد. در راستای این رسالت ، </font></font></font><font size="3"><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Koodak"><font size="3"><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Koodak">به مناسبت 16 آذر -روز دانشجو- &nbsp;</font></font></font> این بنیاد ضمن تبریک روز دانشجو،&nbsp; به مددجویان دانشجوی خود نقدا" کمک هزینه تحصیلی اعطا کرد.<br><br></font></font></font><br><b><font face="Mihan-Yekan" size="3">ارتقای فکری و فرهنگی خانواده‌های تحت حمایت، </font></b><b><font face="Mihan-Yekan" size="3">رفع موانع تحصیلی، فراهم کردن زمینه ادامه تحصیل و ارائه خدمات فرهنگی در راستای رشد و ارتقا وضعیت تحصیلی دانشجویان مددجو </font></b><b><font face="Mihan-Yekan" size="3">تا رسیدن به مدارج بالای علمی ، از مهم‌ترین اهداف بنیاد است. این نهاد با فراهم آوردن تسهیلات و امکانات لازم مانند پرداخت شهریه ( وام دانشجویی) و پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی امکان ادامه تحصیل دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت را میسر می‌کند.<br><br></font><font face="Mihan-Yekan" size="3">ارایه تسهیلات و امکانات به دانشجویان در هر ترم منوط به ارائه گواهی تحصیلی و داشتن سایر شرایط برابر قوانین سال تحصیلی جدید است.</font></b><br></div><br><div align="center"><p><span style="background-color: #ffffff; color: #ff00ff; font-size: medium; "><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; " title="تصاویر جداکننده متن (1)" src="http://Avazak.ir/Java/line/Avazak.ir-Line5.gif" alt="Avazak.ir Line5 تصاویر جداکننده متن (1)" border="0"></strong></span></p></div> text/html 2016-07-17T05:59:57+01:00 www.yaraneojan.ir روابط عمومی بنیاد ویدیوهای برنامه زنده گئجه لر شبکه استانی سهند آذربایجان شرقی (ویژه بستان آباد) http://www.yaraneojan.ir/post/96 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font size="2">حضور هیأت مدیره وهیأت امنا و یاوران مهر بنیاد خیریه یاران مهر اوجان<br>بهمراه جمعی از مردم شریف بستان آباد.</font></font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font size="2">در گئجه لر برنامه سی ،شبکه استانی سهند استان آذربایجان شرقی<br><br><br><br>[http://www.aparat.com/v/Scg4R]</font></font><br><div align="center"><div align="center"><h1 class="vone__title" align="center"><a href="http://as11.asset.aparat.com/aparat-video/a_fc37e0f06f6j87l0g32ij78i91e68717898jj9266370-275t__4592b.mp4" target="_blank" title="مردم بستان آباددرگئجه لر برنامه سی شبکه سهند آذربایجان1"><img src="http://u1.img7.ir/h4rJG.png" alt="دانلود ویدیو" align="bottom" border="0" height="33" hspace="0" vspace="0" width="175"></a></h1><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>[http://www.aparat.com/v/FMTBI]</p><h1 class="vone__title" align="center"><a href="http://hw13.asset.aparat.com/aparat-video/a_b5cpdo9f03qqp7p1no855r700nqq576r52qos5823810-831c__d1253.mp4" target="_blank" title="مردم بستان آباددرگئجه لر برنامه سی شبکه سهند آذربایجان2"><img src="http://u1.img7.ir/h4rJG.png" alt="دانلود ویدیو" align="bottom" border="0" height="33" hspace="0" vspace="0" width="175"></a></h1><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>[http://www.aparat.com/v/CTnqM]</p><h1 class="vone__title" align="center"><a href="http://hn6.asset.aparat.com/aparat-video/a_b4c85e3g3ih717m7n70281h3hh39414hi3ji05825675-831t__412cd.mp4" target="_blank" title="مردم بستان آباددرگئجه لر برنامه سی شبکه سهند آذربایجان3"><img src="http://u1.img7.ir/h4rJG.png" alt="دانلود ویدیو" align="bottom" border="0" height="33" hspace="0" vspace="0" width="175"></a></h1><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>[http://www.aparat.com/v/cm15T]</p><h1 class="vone__title" align="center"><a href="http://hn14.asset.aparat.com/aparat-video/a_b8o042rrpjnkplq9n2q3n847on0nn8oq455963613937-619c__d91ba.mp4" target="_blank" title="مردم بستان آباددرگئجه لر برنامه سی شبکه سهند آذربایجان4"><img src="http://u1.img7.ir/h4rJG.png" alt="دانلود ویدیو" align="bottom" border="0" height="33" hspace="0" vspace="0" width="175"></a></h1><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>[http://www.aparat.com/v/DcY3y]</p><h1 class="vone__title" align="center"><a href="http://hw4.asset.aparat.com/aparat-video/a_k8jkfom7ijj8n92n74p828j83l1o9417o28339271642-275y__95df8.mp4" target="_blank" title="مردم بستان آباددرگئجه لر برنامه سی شبکه سهند آذربایجان5"><img src="http://u1.img7.ir/h4rJG.png" alt="دانلود ویدیو" align="bottom" border="0" height="33" hspace="0" vspace="0" width="175"></a></h1><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>[http://www.aparat.com/v/J0xEP]</p><h1 class="vone__title" align="center"><a href="http://as6.asset.aparat.com/aparat-video/a_17d9p9g2q7jo1lmm3191p5486538019n4m9433615348-619a__b9c63.mp4" target="_blank" title="مردم بستان آباددرگئجه لر برنامه سی شبکه سهند آذربایجان6"><img src="http://u1.img7.ir/h4rJG.png" alt="دانلود ویدیو" align="bottom" border="0" height="33" hspace="0" vspace="0" width="175"></a></h1><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>[http://www.aparat.com/v/a9DZJ]</p><h1 class="vone__title" align="center"><a href="http://as6.asset.aparat.com/aparat-video/a_bgjge8ig7hei573f7h531ffh754586g66e9371493547-497t__47816.mp4" target="_blank" title="مدیرکل امور اجتماعی استانداری تاکید کرد: استفاده از توان سازمان‌های مردم‌نهاد برای سامان‌دهی کودکان خیابان7"><img src="http://u1.img7.ir/h4rJG.png" alt="دانلود ویدیو" align="bottom" border="0" height="33" hspace="0" vspace="0" width="175"></a></h1><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>[http://www.aparat.com/v/z36LT]</p><h1 class="vone__title" align="center"><a href="http://as3.asset.aparat.com/aparat-video/a_09ge7f7g792jghh8n48g9348hk04lhj6igh678161892-164v__645d9.mp4" target="_blank" title="مردم بستان آباددرگئجه لر برنامه سی شبکه سهند آذربایجان8"><img src="http://u1.img7.ir/h4rJG.png" alt="دانلود ویدیو" align="bottom" border="0" height="33" hspace="0" vspace="0" width="175"></a></h1><p><br></p><p><br></p><p><br></p></div></div><br></div> text/html 2016-07-16T16:21:45+01:00 www.yaraneojan.ir روابط عمومی بنیاد مراکز و نهاد های مرتبط http://www.yaraneojan.ir/post/98 <font face="Mihan-IransansBold" size="2"><b><a href="http://yaraneojan.ir/post/97" target="_blank" title="مرکز توانبخشی معلولان ذهنی شهرستان بستان آباد بهره برداری شد">مرکز توانبخشی معلولان ذهنی شهرستان بستان آباد بهره برداری شد</a><br><br><br><br></b></font> text/html 2016-07-16T15:48:56+01:00 www.yaraneojan.ir روابط عمومی بنیاد مرکز توانبخشی معلولان ذهنی شهرستان بستان آباد بهره برداری شد http://www.yaraneojan.ir/post/97 <h3 id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent3_H1"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">مرکز توانبخشی معلولان ذهنی زیر15سال شهرستان بستان آباد با حضور مدیرکل بهزیستی استان آذربایجان شرقی به بهره برداری رسید.</font></h3><p align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8260160084/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D8%AF.jpg" alt="مرکز توانبخشی معلولان ذهنی زیر15سال شهرستان بستان آباد با حضور مدیرکل بهزیستی استان آذربایجان شرقی به بهره برداری رسید." align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p align="center"><br></p><p align="right"><font face="Mihan-Koodak" size="3">این مرکز که در زمینی به مساحت 250متر مربع و با اعتباری افزون بر2میلیارد ریال ایجاد شده است ، برای بیش از50 معلول ذهنی شهرستان خدمات رایگان ارائه خواهد داد.<br>مدیرکل بهزیستی استان در جریان گشایش این مرکز از اجرای طرح شناسایی معلولان در روستاهای استان خبرداد وگفت: با شناسایی همه معلولان به ویژه درمناطق روستایی ، تهیه مسکن مناسب وایجاد شرایط اشتغال برای آنها در دستور کار قرارخواهد گرفت.<br>وی همچنین توانمند سازی معلولان را ازدیگر اولویت های بهزیستی عنوان کرد و افزود: بیش از70مرکز توانبخشی در سطح استان فعالیت می کنند که برای 7500معلول وخانواده های آنها خدمات رایگان ازجمله گفتاردرمانی، مددکاری ومشاوره ارائه می دهند.<br>مدیرکل بهزیستی استان درادامه پیشگیری از معلولیت ذهنی را اصلی ترین راهبرد بهزیستی عنوان کرد و گفت: اجرای طرح های غربالگری شنوایی، گفتاردرمانی ومشاوره آسیب های معلولیت ازجمله برنامه هایی است که با جدیت درحال اجراست و می تواند از افزایش افراد معلول ذهنی جلوگیری کند.<br>بدر شکوهی فرماندار بستان آباد نیز با اشاره به وسعت شهرستان و وجود بیش از 180روستا در این شهرستان ، تسریع در احداث ساختمان بهزیستی درشهرتیکمه داش را خواستار شد.<br>نمایشگاه توانمندی های معلولان ذهنی شهرستان بستان آباد نیز درحاشیه این مراسم افتتاح ودرمعرض بازدیدعموم قرارگرفت.<br>دراین نمایشگاه که به مدت یک هفته دایرخواهد بود توانمندی ها وآثارمعلولان شهرستان درزمینه های صنایع دستی ، منبت کاری وقالیبافی به نمایش گذاشته شده است.</font></p><p align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></p><p align="center"><b><font face="Mihan-Nassim" size="3">برای دیدن خبر در خبرگزاری های دیگر روی عکس های زیر کلیک نمایید</font></b><br><br><a href="http://www3.irna.ir/fa/News/82151506/" target="_blank" title="مرکز توانبخشی معلولان ذهنی شهرستان بستان آباد بهره برداری شد"><img src="http://s7.picofile.com/file/8253024476/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.jpg" alt="ایرنا : خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران" align="bottom" border="0" height="157" hspace="0" vspace="0" width="209"></a></p><p align="center"><br></p><p align="center"><br></p> text/html 2016-06-17T07:38:22+01:00 www.yaraneojan.ir روابط عمومی بنیاد گزارش تصویری بنیاد خیریه یاران مهر اوجان http://www.yaraneojan.ir/post/56 <font size="1"> <font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://yaraneojan.mihanblog.com/extrapage/brochure" target="_blank">بروشور های بنیاد خیریه یاران مهر اوجان</a><br><br></font></font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><b><a href="http://yaraneojan.ir/post/92" target="_blank" title="تصاویر پخش بسته های غذایی در قالب طرح ضیافت مهر خیریه یاران مهر اوجان بمناسبت ماه مبارک رمضان ">تصاویر پخش بسته های غذایی در قالب طرح ضیافت مهر خیریه یاران مهر اوجان بمناسبت ماه مبارک رمضان </a></b></font><br><br><br><font size="1"><font face="Mihan-IransansBold"> <a href="http://yaraneojan.ir/post/91" target="_blank" title="تصاویر برپایی سفره افطاری 1000 نفری بنیاد خیریه یاران مهر اوجان بستان آباد">تصاویر برپایی سفره افطاری 1000 نفری بنیاد خیریه یاران مهر اوجان بستان آباد</a><br><br></font></font><font face="Mihan-IransansBold"><font size="1"><a href="http://www.yaraneojan.ir/post/88" target="_blank" title="تصاویر دیدار مدیر عامل و هیئت مدیره بنیاد خیریه یاران مهر اوجان با فرماندار شهرستان بستان آباد ( آقای شکوهی )">تصاویر دیدار مدیر عامل و هیئت مدیره بنیاد خیریه یاران مهر اوجان با فرماندار شهرستان بستان آباد ( آقای شکوهی )</a><br></font></font><font size="1"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font><a href="http://www.yaraneojan.ir/post/66" target="_blank" title=" تصاویر اهدا جهیزیه به 12 نوعروس به برکت اعیاد شعبانیه به همت خیریه یاران مهر اوجان"><font face="Mihan-IransansBold">تصاویر اهدا جهیزیه به 12 نوعروس به برکت اعیاد شعبانیه به همت خیریه یاران مهر اوجان</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><br><br><a href="http://yaraneojan.mihanblog.com/extrapage/hamayeshkhayeran" target="_blank" title="جشنواره خیرین و نمایشگاه دستاوردهای بنیاد خیریه یاران مهر اوجان">تصاویر جشنواره خیرین و نمایشگاه دستاوردهای بنیاد خیریه یاران مهر اوجان</a></font><br><br><br><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://yaraneojan.mihanblog.com/extrapage/tajlil" target="_blank">تصاویر تقدیر از مدیر عامل و هئیت امنای بنیاد خیریه یاران مهر اوجان ، درهمایش تجلیل از خیرین بستان آباد</a><br></font><br><br><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://yaraneojan.mihanblog.com/extrapage/hamayeshorumieh" target="_blank">تصاویر پنجمین نشست منطقه ای سازمان های مردم نهاد حوزه زنان و خانواده شمالغرب کشور ( ارومیه )</a><br></font><br><br><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://www.yaraneojan.ir/post/68" target="_blank" title="گزارش تصویری اهدا جهیزیه به 14 نوعروس نیازمند بستان آباد ، به همت بنیاد خیریه یاران مهر اوجان">تصاویر اهدا جهیزیه به 14 نوعروس نیازمند بستان آباد ، به همت بنیاد خیریه یاران مهر اوجان</a><br><br></font></font></font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><font size="1"><a href="http://yaraneojan.ir/post/67" target="_blank" title="تصاویر اهدا جهیزیه به همت خیریه یاران مهر اوجان و با همکاری مساجد شهرستان بستان آباد">تصاویر اهدا جهیزیه به همت خیریه یاران مهر اوجان و با همکاری مساجد شهرستان بستان آباد</a></font><br><br></font><font size="1"><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="1"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><font size="1"><a href="http://yaraneojan.ir/post/86" target="_blank" title="تصاویر دیدار مدیر عامل و هیئت مدیره بنیاد خیریه یاران مهر اوجان با فرماندار شهرستان بستان آباد ( آقای قاری زاده )">تصاویر دیدار مدیر عامل و هیئت مدیره بنیاد خیریه یاران مهر اوجان با فرماندار شهرستان بستان آباد ( آقای قاری زاده )</a><br><br></font></font></font></font><a href="http://www.yaraneojan.ir/extrapage/sliderphp" target="_blank" title="">اسلایدر تصاویر ( وضع معیشتی مددجویان و اهداء جهیزیه به نوعروسان )</a><br><br></font> </font> text/html 2016-06-16T05:12:11+01:00 www.yaraneojan.ir روابط عمومی بنیاد پخش بسته های غذایی در قالب طرح ضیافت مهر خیریه یاران مهر اوجان بمناسبت ماه مبارک رمضان http://www.yaraneojan.ir/post/89 <div align="right"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-Yekan"><b>به همت نیکوکاران و یاوران مهر 250 کیلوگرم گوشت قربانی بسته بندی شد و از 10 رمضان </b></font><b><font face="Mihan-Koodak"><font face="Mihan-Yekan">سال 95 همراه اقلام زیر در قالب بسته های غذایی(مهر )در اختیار خانواده های تحت پوشش بنیاد خیریه قرار می گیرد.</font><br><br></font></b></font></font></font><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8256272950/%D9%BE%D8%AE%D8%B4_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D9%85%D9%87%D8%B1_%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86.jpg" alt="پخش بسته های غذایی در قالب طرح ضیافت مهر خیریه یاران مهر اوجان بمناسبت ماه مبارک رمضان" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div></div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><font face="Mihan-Koodak"><br>بسته های غذایی(مهر ) شامل اقلام زیر است :<br><br>1.برنج&nbsp; 2.روغن&nbsp; 3.حبوبات&nbsp; 4.قند و شکر&nbsp; 5.چای&nbsp; 6.رب گوجه فرنگی &nbsp; 7.ماکارونی &nbsp; 8.رشته فرنگی &nbsp; 9.گوشت و مرغ&nbsp; 10.آب لیمو&nbsp; 11.نان&nbsp; 12.نمک&nbsp; 13.خرما<br></font></b><br><font face="Mihan-Koodak">با توکل به خدای یکتا وبا دعای خیر شما یاوران مهر؛ ا ز امروز دهم رمضان&nbsp; اکیب های پخش بنیاد خیریه ضمن بازدید از مددجویان بنیاد&nbsp; خیریه&nbsp; این هدایا را در سطح شهرستان وبیش از پنجاه روستا بدست خانوادهای نیازمند&nbsp; میرسانند. دعای خیر نیازمندان و اجر و قرب الهی بدرقه راه شما خیرین گرانقدر&nbsp; بادا.<br><br><br></font></font></font></font><br><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-Yekan"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><font face="Mihan-Nassim" size="3">برای دیدن </font><font face="Mihan-Nassim" size="3">گزارش تصویری </font></b></font></font></font></b></font></font></font></font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-Yekan"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><font face="Mihan-Nassim"><font size="3">پخش بسته های غذایی در قالب طرح ضیافت مهر خیریه یاران مهر اوجان بمناسبت ماه مبارک رمضان</font></font></b></font></font></font></b></font></font></font></font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-Yekan"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><font face="Mihan-Nassim"><font size="3">&nbsp;<font size="5"><a href="http://yaraneojan.ir/post/92" target="_blank" title="گزارش تصویری پخش بسته های غذایی در قالب طرح ضیافت مهر خیریه یاران مهر اوجان بمناسبت ماه مبارک رمضان"> اینجا&nbsp;</a> </font>کلیک نمایید.<br><br><br></font></font></b></font></font></font></b></font></font></font></font></div> text/html 2016-06-16T04:35:09+01:00 www.yaraneojan.ir روابط عمومی بنیاد گزارش تصویری پخش بسته های غذایی در قالب طرح ضیافت مهر خیریه یاران مهر اوجان بمناسبت ماه مبارک رمضان http://www.yaraneojan.ir/post/92 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">پخش بسته های غذایی در قالب طرح ضیافت مهر خیریه یاران مهر اوجان بمناسبت ماه مبارک رمضان<br><br></font><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8256272950/%D9%BE%D8%AE%D8%B4_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D9%85%D9%87%D8%B1_%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86.jpg" alt="پخش بسته های غذایی در قالب طرح ضیافت مهر خیریه یاران مهر اوجان بمناسبت ماه مبارک رمضان" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br></div><img src="http://s6.picofile.com/file/8255453584/%D8%A8%D9%87_%D9%87%D9%85%D8%AA_%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1_250_%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85_%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA_%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%B4%D8%AF.jpg" alt="پخش بسته های غذایی در قالب طرح ضیافت مهر خیریه یاران مهر اوجان بمناسبت ماه مبارک رمضان" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8256272976/%D9%BE%D8%AE%D8%B4_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D9%85%D9%87%D8%B1_%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86_1.jpg" alt="پخش بسته های غذایی در قالب طرح ضیافت مهر خیریه یاران مهر اوجان بمناسبت ماه مبارک رمضان" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><br></div> text/html 2016-06-15T19:30:00+01:00 www.yaraneojan.ir روابط عمومی بنیاد طرح ضیافت مهر موسسه خیریه یاران مهر اوجان شهرستان بستان آباد http://www.yaraneojan.ir/post/15 <font face="Mihan-IransansBold" size="3"><a href="http://www.yaraneojan.ir/post/90" target="_blank" title="طرح ضیفت مهر ماه مبارک رمضان ( سال 95 )">طرح ضیافت مهر ماه مبارک رمضان ( سال 95 )</a><br></font><br><br><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><a href="http://www.yaraneojan.ir/post/89" target="_blank" title="پخش بسته های غذایی ماه مبارک رمضان ( سال 95 )">پخش بسته های غذایی ماه مبارک رمضان ( سال 95 )</a><br><br></font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><a href="http://yaraneojan.ir/post/14" target="_blank" title="طرح ضیافت مهر ماه مبارک رمضان ( سال 94 )">طرح ضیافت مهر ماه مبارک رمضان ( سال 94 )</a><br><br><br><br></font> text/html 2016-06-15T09:40:11+01:00 www.yaraneojan.ir روابط عمومی بنیاد بنیاد خیریه یاران مهر اوجان در قالب طرح ضیافت مهر رمضان سفره افطاری 1000 نفری برپا کرد http://www.yaraneojan.ir/post/90 <span id="ctl0_Main_content"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font size="2"><b><font face="Mihan-Yekan"><span id="ctl0_Main_content">یكی از پدیده های اجتماعی در جوامع اسلامی اطعام نیازمندان است. </span></font></b></font><span id="ctl0_Main_content"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><b><font face="Mihan-Yekan"><font size="2">اطعام از مهم ترین روش‌های آیین اسلام برای رهایی جامعه از گرسنگی و فقر کشنده و مزمن است؛ در آیات قرآن سخن از مساکین است که می‌بایست به آنان توجه شود و غذا و خوراک در اختیار ایشان قرارگیرد.<br></font>&nbsp;</font></b></font></span><br></font></span><div align="center"><span id="ctl0_Main_content"></span><img src="http://s7.picofile.com/file/8256059918/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D9%85%D9%87%D8%B1_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1%DB%8C_1000_%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7_%DA%A9%D8%B1%D8%AF3.jpg" alt="بنیاد خیریه یاران مهر اوجان در قالب طرح ضیافت مهر رمضان سفره افطاری 1000 نفری برپا کرد" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><font size="2"><b><font face="Mihan-Yekan"><span id="ctl0_Main_content"></span></font></b></font><span id="ctl0_Main_content"></span><span id="ctl0_Main_content"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br>بنیاد خیریه یاران مهر اوجان نیز با پشتوانه خیرین و نیکوکاران شهرستان بستان آباد همه ساله در ماه مبارک رمضان به سنت حسنه اطعام نیازمندان می پردازد. امسال نیز طبق روال سال های گذشته در قالب طرح ضیافت مهر رمضان ، </font></span><span id="ctl0_Main_content"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><span id="ctl0_Main_content"><font face="Mihan-Koodak" size="3"> روز سه شنبه 25 خرداد 95 مصادف با 8 رمضان ، در مسجد جامع این شهرستان</font></span>&nbsp; از 1000 نفر از مددجویان تحت پوشش این نهاد&nbsp; ، کمیته امداد امام (ره) و بهزیستی ،&nbsp; </font></span><span id="ctl0_Main_content"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-Koodak">اعم از ایتام ، خانواده های زندانیان، خانواده های نیازمند، زنان سرپرست خانوار و ...&nbsp;</font></font> بصرف افطاری پذیرایی نمود.<br><br></font></span><div align="center">[http://www.aparat.com/v/hNnFY]<span id="ctl0_Main_content"></span><br><span id="ctl0_Main_content"></span></div><span id="ctl0_Main_content"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></span><br><br><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">برای دیدن خبر در خبرگزاری های دیگر روی عکس های زیر کلیک نمایید</font><br><br><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/5653141/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1%DB%8C-1000%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF" target="_blank" title="مراسم افطاری 1000نفری برای نیازمندان در شهرستان بستان آباد "><img src="http://s7.picofile.com/file/8252724918/%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="109" hspace="0" vspace="0" width="109"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www3.irna.ir/fa/News/82113504/" target="_blank" title="سفره افطاری برای یک هزار نفر از نیازمندان بستان آباد"><img src="http://s7.picofile.com/file/8253024476/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.jpg" alt="ایرنا : خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران" align="bottom" border="0" height="105" hspace="0" vspace="0" width="142"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://diyareshahriar.ir/?p=19884" target="_blank" title="بنیاد خیریه یاران مهر اوجان در قالب طرح ضیافت مهر رمضان سفره افطاری 1000 نفری برپا کرد"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/574/1719972/Diareshahriar.jpg" alt="بنیاد خیریه یاران مهر اوجان در قالب طرح ضیافت مهر رمضان سفره افطاری 1000 نفری برپا کرد" align="bottom" border="0" height="106" hspace="0" vspace="0" width="106"></a><a href="http://www3.irna.ir/fa/News/82113504/" target="_blank" title="سفره افطاری برای یک هزار نفر از نیازمندان بستان آباد"> </a><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-Yekan"><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-Yekan"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span id="nwstxtBodyPane"></span></font></font></b></font></font></font></font></b></font></font></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-Yekan"><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-Yekan"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span id="nwstxtBodyPane"><p class="rtejustify"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-Yekan"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></b></font></font></font></b></font></font></font></font></p><p class="rtejustify"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-Yekan"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></b></font></font></font></b></font></font></font></font></p></span></font></font></b></font></font></font></font></b></font></font></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-Yekan"><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-Yekan"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span id="nwstxtBodyPane"><p class="rtejustify"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-Yekan"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><font face="Mihan-Nassim" size="3">برای دیدن </font><font face="Mihan-Nassim" size="3">گزارش تصویری </font></b></font></font></font></b></font></font></font></font></p></span></font></font></b></font></font></font></font></b></font></font></font></div></div><div align="center"><br><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-Yekan"><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-Yekan"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span id="nwstxtBodyPane"><p class="rtejustify"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-Yekan"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><font face="Mihan-Nassim"><font size="3">برپایی سفره افطاری 1000 نفری بنیاد خیریه یاران مهر اوجان بستان آباد </font></font></b></font></font></font></b></font></font></font></font></p></span></font></font></b></font></font></font></font></b></font></font></font></div><div align="center"><br><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-Yekan"><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-Yekan"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span id="nwstxtBodyPane"><p class="rtejustify"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-Yekan"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><font face="Mihan-Nassim"><font size="3">&nbsp;&nbsp;<font size="5"><a href="http://yaraneojan.ir/post/91" target="_blank" title="گزارش تصویری برپایی سفره افطاری 1000 نفری بنیاد خیریه یاران مهر اوجان بستان آباد "> اینجا&nbsp;</a>&nbsp; </font> کلیک نمایید.</font></font></b></font></font></font></b></font></font></font></font></p><p class="rtejustify"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-Yekan"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><font face="Mihan-Nassim"><font size="3"><br></font></font></b></font></font></font></b></font></font></font></font></p><p class="rtejustify"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-Yekan"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><font face="Mihan-Nassim"><font size="3"><br></font></font></b></font></font></font></b></font></font></font></font></p></span></font></font></b></font></font></font></font></b></font></font></font></div> text/html 2016-06-15T08:33:36+01:00 www.yaraneojan.ir روابط عمومی بنیاد گزارش تصویری برپایی سفره افطاری 1000 نفری بنیاد خیریه یاران مهر اوجان بستان آباد http://www.yaraneojan.ir/post/91 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">بنیاد خیریه یاران مهر اوجان در قالب طرح ضیافت مهر رمضان سفره افطاری 1000 نفری برپا کرد <br><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8256059918/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D9%85%D9%87%D8%B1_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1%DB%8C_1000_%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7_%DA%A9%D8%B1%D8%AF3.jpg" alt="بنیاد خیریه یاران مهر اوجان در قالب طرح ضیافت مهر رمضان سفره افطاری 1000 نفری برپا کرد" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8256057692/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D9%85%D9%87%D8%B1_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1%DB%8C_1000_%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7_%DA%A9%D8%B1%D8%AF1.jpg" alt="بنیاد خیریه یاران مهر اوجان در قالب طرح ضیافت مهر رمضان سفره افطاری 1000 نفری برپا کرد " align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8256057676/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D9%85%D9%87%D8%B1_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1%DB%8C_1000_%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7_%DA%A9%D8%B1%D8%AF.jpg" alt="بنیاد خیریه یاران مهر اوجان در قالب طرح ضیافت مهر رمضان سفره افطاری 1000 نفری برپا کرد " align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8256059876/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D9%85%D9%87%D8%B1_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1%DB%8C_1000_%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7_%DA%A9%D8%B1%D8%AF2.jpg" alt="بنیاد خیریه یاران مهر اوجان در قالب طرح ضیافت مهر رمضان سفره افطاری 1000 نفری برپا کرد " align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br></font></div> text/html 2016-06-13T04:02:00+01:00 www.yaraneojan.ir روابط عمومی بنیاد فرمانداری شهرستان بستان آباد http://www.yaraneojan.ir/post/84 <font face="Mihan-IransansBold" size="1"><a href="http://www.yaraneojan.ir/post/87" target="_blank" title="دیدار مدیر عامل و هیئت مدیره بنیاد خیریه یاران مهر اوجان با فرماندار شهرستان بستان آباد ( آقای شکوهی )">دیدار مدیر عامل و هیئت مدیره بنیاد خیریه یاران مهر اوجان با فرماندار شهرستان بستان آباد ( آقای شکوهی )</a><br><br><br></font><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><font size="1"><a href="http://yaraneojan.ir/post/85" target="_blank" title="دیدار مدیر عامل و هیئت مدیره بنیاد خیریه یاران مهر اوجان با فرماندار شهرستان بستان آباد ( آقای قاری زاده )">دیدار مدیر عامل و هیئت مدیره بنیاد خیریه یاران مهر اوجان با فرماندار شهرستان بستان آباد ( آقای قاری زاده )</a><br><br></font><br><br></font> text/html 2016-06-12T11:10:43+01:00 www.yaraneojan.ir روابط عمومی بنیاد دیدار مدیر عامل و هیئت مدیره بنیاد خیریه یاران مهر اوجان با فرماندار شهرستان بستان آباد ( آقای شکوهی ) http://www.yaraneojan.ir/post/87 <font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><font size="3">دیدار مدیر عامل و هیئت مدیره بنیاد خیریه یاران مهر اوجان با فرماندار شهرستان بستان آباد ( آقای شکوهی )</font><br><br></font></font><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8255618976/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D9%88_%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7_%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87%DB%8C_.jpg" alt="دیدار مدیر عامل و هیئت مدیره بنیاد خیریه یاران مهر اوجان با فرماندار شهرستان بستان آباد ( آقای شکوهی )" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><br></font></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-Koodak">مدیر عامل و هیئت مدیره بنیاد خیریه یاران مهر اوجان با فرماندار شهرستان بستان آباد ( آقای شکوهی ) دیدار کردند. در این دیدار </font><font face="Mihan-Koodak">فرماندار بستان آباد گفتند : موسسات مردم نهاد با توجه به پشتوانه مردمی در زمینه حل مشکلات اجتماعی اثرگذاری بهتری از سازمان های رسمی دارند.<br><br></font></font><br><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-Yekan"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><font face="Mihan-Nassim" size="3">برای دیدن </font><font face="Mihan-Nassim" size="3">گزارش تصویری </font></b></font></font></font></b></font></font></font></font><br><font size="3"><b><font face="Mihan-Nassim">دیدار مدیر عامل و هیئت مدیره بنیاد خیریه یاران مهر اوجان با فرماندار شهرستان بستان آباد ( آقای شکوهی )</font></b></font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-Yekan"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><font face="Mihan-Nassim"><font size="3"><font size="5"><a href="http://www.yaraneojan.ir/post/88" target="_blank" title="دیدار مدیر عامل و هیئت مدیره بنیاد خیریه یاران مهر اوجان با فرماندار شهرستان بستان آباد ( آقای شکوهی )">&nbsp; اینجا</a></font> کلیک نمایید.<br><br><br><br></font></font></b></font></font></font></b></font></font></font></font></div> text/html 2016-06-12T11:06:17+01:00 www.yaraneojan.ir روابط عمومی بنیاد گزارش تصویری دیدار مدیر عامل و هیئت مدیره بنیاد خیریه یاران مهر اوجان با فرماندار شهرستان بستان آباد ( آقای شکوهی ) http://www.yaraneojan.ir/post/88 <font face="Mihan-IransansBold" size="3">دیدار مدیر عامل و هیئت مدیره بنیاد خیریه یاران مهر اوجان با فرماندار شهرستان بستان آباد (آقای شکوهی)<br><br></font><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8255618976/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D9%88_%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7_%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87%DB%8C_.jpg" alt="دیدار مدیر عامل و هیئت مدیره بنیاد خیریه یاران مهر اوجان با فرماندار شهرستان بستان آباد ( آقای شکوهی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8255619026/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D9%88_%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7_%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87%DB%8C_1.jpg" alt="دیدار مدیر عامل و هیئت مدیره بنیاد خیریه یاران مهر اوجان با فرماندار شهرستان بستان آباد (آقای شکوهی)" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8255619034/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D9%88_%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7_%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87%DB%8C_2.jpg" alt="دیدار مدیر عامل و هیئت مدیره بنیاد خیریه یاران مهر اوجان با فرماندار شهرستان بستان آباد (آقای شکوهی)" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8255619068/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D9%88_%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7_%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87%DB%8C_3.jpg" alt="دیدار مدیر عامل و هیئت مدیره بنیاد خیریه یاران مهر اوجان با فرماندار شهرستان بستان آباد (آقای شکوهی)" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br></div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"> </font> text/html 2016-06-12T00:40:53+01:00 www.yaraneojan.ir روابط عمومی بنیاد ثبت نام یاوران مهر خیریه یاران مهر اوجان http://www.yaraneojan.ir/post/35 <br><script type="text/javascript" src="http://www.smartform.ir/form/export.php?id=2716"></script> text/html 2016-06-12T00:39:07+01:00 www.yaraneojan.ir روابط عمومی بنیاد ثبت نام مددجویان خیریه یاران مهـر اوجان http://www.yaraneojan.ir/post/37 <br><script type="text/javascript" src="http://www.smartform.ir/form/export.php?id=3626"></script> text/html 2016-06-12T00:38:01+01:00 www.yaraneojan.ir روابط عمومی بنیاد انتقادات و پیشنهادات از خیریه مهر اوجان http://www.yaraneojan.ir/post/43 <br><script type="text/javascript" src="http://www.smartform.ir/form/export.php?id=4639"></script> text/html 2016-06-12T00:36:49+01:00 www.yaraneojan.ir روابط عمومی بنیاد استانداری استان اذربایجان شرقی http://www.yaraneojan.ir/post/59 <div style="display: block"> <b><font face="Mihan-Iransans" size="1"><span id="ctl02_ctl01_lblhead"><span id="ctl02_ctl01_lblhead">فرماندار هریس:<br><br><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><a href="http://www.yaraneojan.ir/post/76" target="_blank" title="فرماندار هریس: رفع مشکلات بیماران خاص بستگی به همت خیران و خیر اندیشان دارد">رفع مشکلات بیماران خاص بستگی به همت خیران و خیر اندیشان دارد</a></font><br><br><br><br>دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی:</span><a href="http://www.yaraneojan.ir/post/70" target="_blank" title=" دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی: پیشگیری از اعتیاد با استفاده از ظرفیت خیران تسهیل می‌شود"> </a></span></font></b><div class="Text_News"><b><font face="Mihan-Iransans" size="1"><span id="ctl02_ctl01_lblhead"><a href="http://www.yaraneojan.ir/post/70" target="_blank" title=" دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی: پیشگیری از اعتیاد با استفاده از ظرفیت خیران تسهیل می‌شود"></a><div id="ctl02_ctl01_DID" class="opinion-div-header"><a href="http://www.yaraneojan.ir/post/70" target="_blank" title=" دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی: پیشگیری از اعتیاد با استفاده از ظرفیت خیران تسهیل می‌شود"></a><h1><a href="http://www.yaraneojan.ir/post/70" target="_blank" title=" دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی: پیشگیری از اعتیاد با استفاده از ظرفیت خیران تسهیل می‌شود"></a><a href="http://www.yaraneojan.ir/post/69" target="_blank" title=" دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی: پیشگیری از اعتیاد با استفاده از ظرفیت خیران تسهیل می‌شود"><div class="News_Titr"> <font face="Mihan-IransansBold" size="2"><span id="ctl02_ctl01_lblheadTitle">پیشگیری از اعتیاد با استفاده از ظرفیت خیران تسهیل می‌شود</span></font></div></a></h1></div></span></font></b></div> </div> <div class="opinion-div-intro"> </div><br><br><span style="background-color: #ffffff; color: #ff00ff; font-size: medium; "><strong></strong></span><div class="Text_News"> <div id="ctl02_ctl01_DID" class="opinion-div-header"> <h1> <div class="News_STitr"> <font face="Mihan-Iransans" size="1"><span id="ctl02_ctl01_lblhead">تاکید معاون استاندار آذربایجان شرقی بر توجه بیشتر به گروه‌های آسیب‌پذیر کودکان؛</span></font> </div> </h1> <h1> <div class="News_Titr"> <font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span id="ctl02_ctl01_lblheadTitle"><font size="4"><font size="2"><a href="http://www.yaraneojan.ir/post/70" target="_blank" title=" تاکید معاون استاندار آذربایجان شرقی بر توجه بیشتر به گروه‌های آسیب‌پذیر کودکان؛ سازمان‌های مردم‌نهاد مطالبه‌گر حقوق کودکان باشند">سازمان‌های مردم‌نهاد مطالبه‌گر حقوق کودکان باشند</a></font><br></font></span></font><div class="Text_News"> <div id="ctl02_ctl01_DID" class="opinion-div-header"> <h1> <div class="News_STitr"> <font face="Mihan-Iransans" size="1"><span id="ctl02_ctl01_lblhead"><br>مدیرکل امور اجتماعی استانداری تاکید کرد:</span></font> </div> </h1> <h1><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><a href="http://www.yaraneojan.ir/post/75" target="_blank" title=" مدیرکل امور اجتماعی استانداری تاکید کرد: استفاده از توان سازمان‌های مردم‌نهاد برای سامان‌دهی کودکان خیابانی">استفاده از توان سازمان‌های مردم‌نهاد برای سامان‌دهی کودکان خیابانی</a></font></h1> </div> </div><div class="Text_News"> <div id="ctl02_ctl01_DID" class="opinion-div-header"> <h1> <div class="News_STitr"> <font face="Mihan-Iransans" size="1"><span id="ctl02_ctl01_lblhead"><br>استاندار آذربایجان شرقی:</span></font> </div> </h1> <h1> <div class="News_Titr"> <font face="Mihan-IransansBold" size="2"><span id="ctl02_ctl01_lblheadTitle"><a href="http://www.yaraneojan.ir/post/73" target="_blank" title=" استاندار آذربایجان شرقی: برای تحقق نیت‌های خیر برنامه‌ریزی کنیم/ لزوم تغییر نگرش در جذب خیرین حوزه سلامت">برای تحقق نیت‌های خیر برنامه‌ریزی کنیم/ لزوم تغییر نگرش در جذب خیرین حوزه سلامت</a></span></font> </div> </h1> </div> <h1> <div class="News_STitr"> <font face="Mihan-Iransans" size="1"><span id="ctl02_ctl01_lblhead"><br>معاون استاندار آذربایجان شرقی:</span></font> </div> </h1> <h1> <div class="News_Titr"> <font face="Mihan-IransansBold" size="2"><span id="ctl02_ctl01_lblheadTitle"><a href="http://www.yaraneojan.ir/post/74" target="_blank" title=" معاون استاندار آذربایجان شرقی: دولت برای حمایت از بیماران خاص عزم جدی دارد/ لزوم استفاده از ظرفیت خیران">دولت برای حمایت از بیماران خاص عزم جدی دارد/ لزوم استفاده از ظرفیت خیران</a></span></font> </div> </h1></div><div class="Text_News"> <div id="ctl02_ctl01_DID" class="opinion-div-header"> <h1> <div class="News_STitr"> <font face="Mihan-Iransans" size="1"><span id="ctl02_ctl01_lblhead"><br>معاون استاندار خواستار شد:<br><br></span></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span id="ctl02_ctl01_lblheadTitle"><font size="2"><a href="http://www.yaraneojan.ir/post/71" target="_blank" title="معاون استاندار خواستار شد: خیران عنایت ویژه‌ای به کودکان بی‌سرپرست داشته باشند">خیران عنایت ویژه‌ای به کودکان بی‌سرپرست داشته باشند</a></font><br><br></span></font><font face="Mihan-Iransans" size="1"><span id="ctl02_ctl01_lblhead"></span></font><br> </div> </h1> </div> </div><span style="background-color: #ffffff; color: #ff00ff; font-size: medium; "><strong></strong></span></div></h1></div></div> text/html 2016-06-04T05:22:12+01:00 www.yaraneojan.ir روابط عمومی بنیاد دیدار عوامل بنیاد خیریه یاران مهر اوجان با امام جمعه محبوب شهرستان بستان آباد http://www.yaraneojan.ir/post/80 <font face="Mihan-IransansBold" size="2"><b><a href="http://www.yaraneojan.ir/post/78" target="_blank" title="دیدار بانوان خیریه مهر اوجان با امام جمعه بمناسبت ارتحال امام خمینی (ره) ">دیدار بانوان خیریه مهر اوجان با امام جمعه بمناسبت ارتحال امام خمینی (ره) </a></b><br><br><a href="http://www.yaraneojan.ir/post/79" target="_blank" title="دیدار بانوان خیریه مهر اوجان با امام جمعه بمناسبت بزرگداشت مقام زن">دیدار بانوان خیریه مهر اوجان با امام جمعه بمناسبت بزرگداشت مقام زن</a><br><br><br><br></font> text/html 2016-06-03T05:25:22+01:00 www.yaraneojan.ir روابط عمومی بنیاد دیدار بانوان خیریه مهر اوجان با امام جمعه بمناسبت ارتحال امام خمینی (ره) http://www.yaraneojan.ir/post/78 <font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">دیدار بانوان بنیاد خیریه یاران مهر اوجان با امام جمعه محبوب شهرستان به مناسبت سالروز ارتحال حضرت امام خمینی (ره)<br><br></font></font></font><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8255320034/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87_%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B1%D9%87_.jpg" alt="دیدار بانوان بنیاد خیریه یاران مهر اوجان با امام جمعه محبوب شهرستان به مناسبت ارتحال حضرت امام خمینی (ره)" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br><b><font face="Mihan-Koodak">بانوان بنیادخیریه یاران مهر اوجان بهمراه بانوان ادارات شهرستان و امور بانوان فرمانداری بستان آباد با امام جمعه محبوب شهرستان به مناسبت سالروز&nbsp; ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی(ره) دیدار کردند.</font></b></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br><br></font>